Kontakt oss

Sigri Rosø Pladsen 

Arealplanlegger
Tlf. 409 00 295
sigri.roso.pladsen@jevnaker.kommune.no 

Johnny Heen

Virksomhetsleder 
Tlf: 409 11 880
Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no

Hans Tollef Solberg

Næringsrådgiver
Tlf. 452 87 460 Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Medvirkning

Alle som utarbeider og fremmer planforslag skal legge til rette for aktiv medvirkning. Det vil si at plikten til å sørge for tilrettelegging for aktiv medvirkning er den samme enten det er planmyndigheten selv, andre myndigheter eller private som utarbeider planforslaget.

Kommunen har et særlig ansvar for å påse at aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge, er sikret. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

Steder og nabolag hvor barn aktivt bruker nærmiljøet gir økt trivsel for både voksne og barn. Vi vet at barn i dag har mindre mulighet til å bevege seg fritt, og at folkehelsen påvirkes negativt av lavt aktivitetsnivå i hverdagen. Derfor må barns behov ivaretas når vi planlegger og utformer fremti­dens byer og tettsteder.

Avhengig av planens art og omfang velges det forskjellige metoder for medvirkning. Det som beskrives under er et minimum. Ved større konfliktfylte planer jobber man ofte mer aktivt med medvirkning.

Se plan- og bygningsloven §§ 1-1 og 5-1, lovkommentaren og veileder H-2302B, datert 23.6.2014, fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Kunngjøring

Når et reguleringsarbeid starter skal det kunngjøres. Grunneiere, leietakere og andre som er direkte berørt skal så vidt mulig varsles med brev. Det er også vanlig at naboer med felles eiendomsgrense til planforslaget varsles, samt velforeninger i området. Andre må følge med i avisen for å få med seg oppstart av reguleringsarbeid.

I kunngjøringen gis det en frist for å komme med uttalelse. Det er viktig at man benytter denne muligheten, da det er i denne fasen man har størst mulighet til å påvirke utformingen av reguleringsplanen. Eventuelle merknader skal sendes til forslagsstiller (ofte et arkitektkontor), ikke kommunen.

Offentlig ettersyn

Etter at reguleringssaken har vært behandlet i plan- og miljøutvalget 1. gang, legges den ut til offentlig ettersyn (så fremt utvalget ikke fatter vedtak om at saken ikke skal fremmes). Offentlig ettersyn annonseres i 2 aviser, vanligvis Ringerikes blad og Hadeland. Det gis minimum 30 dagers frist for å komme med merknader, som skal rettes til kommunen.

Ved offentlig ettersyn skal også berørte fagmyndigheter få tilsendt planforslaget til formell uttalelse.

 

Planprosess fra A til Å