Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Slik beregnes eiendomsskatten

Eiendommens takst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

  • Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 1 og 5 promille av takstgrunnlaget.  (I Jevnaker er skattesatsen fastsatt til 2,8 promille for alle eiendommer). Eiendomsskatten skal betales i minst to terminer. (I Jevnaker er eiendomsskatten fordelt over fire terminer og skal betales sammen med øvrige kommunale avgifter)

Eiendomsskatt for taksert eiendom - eksempel

For en eiendom som takseres til kr 1.000.000 vil eiendomsskatten bli:

Eiendomsskatt = 1.000.000 * 0,7 – bunnfradrag på kr 400 000 *  2,8 ‰ = 1176.

Nytt for skatteåret 2020 er at alle takster skal reduseres med en obligatorisk reduksjonsfaktor med 0,3. I regnestykket over vil det komme fram med at vi ganger grunnlaget med 0,7.

Boligeiendom med formuesgrunnlag - eksempel

For boliger med ligningsverdi på 400.000 kroner og bunnfradrag på kr 400 000,-, blir eiendomsskatten for 2020:

400.000 x 4 x 0,7 – kr 400 000 x 2,8 ‰ = 2016.

Tallforklaring til regnestykket

Ligningsverdien på en privat bolig utgjør i dag ca 25 % av formuesgrunnlaget. Det vil si at de som kjenner ligningsverdien av boligen sin, finner formuesgrunnlaget ved å multiplisere ligningsverdien med 4. Det vil si at hvis en boligeiendom har en ligningsverdi på 400.000, vil man få følgende formuesgrunnlag:

Formuesgrunnlag = 400.000 * 4 = 1.600.000

For å finne eiendomsskattetaksten basert på formuesgrunnlaget multipliserer man formuesgrunnlaget med en obligatorisk reduksjonsfaktor bestemt av Finansdepartementet. Faktoren skal brukes for å sikre at det ikke utskrives eiendomsskatt fra et grunnlag som er større enn 100% av markedsverdien.  Fra 1.januar 2020 innføres det en obligatorisk reduksjonsfaktor på 0,7.

Det vil si at ved et formuesgrunnlag på 1.600.000 som vi fant i eksempelet over vil vi finne eiendomsskattetaksten på følgende måte:

Eiendomsskattetakst = 1.600.000 * 0,7 = 1.280.000. Så trekkes bunnfradraget på kr 400 000 fra.

Videre finner man da eiendomsskatten som skal betales ved å multiplisere eiendomsskattetaksten med den satsen kommunen har bestemt at det skal være.  Det er vedtatt at satsen er 2,8 ‰ i Jevnaker kommune. Da finner vi eiendomsskatten på følgende måte:

Eiendomsskatt = 1.280.000 – 400 000 * 2,8 ‰ = 2 200 kroner.