Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Eiendomsskatt

Illustrasjonsfoto av boliger ved Randsfjorden

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Denne skatten er en svært viktig måte for kommunen å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får.

Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med. Jevnaker kommunestyre vedtok innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret 2015. De aller fleste av Norges kommuner har en form for eiendomsskatt.

Hva er grunnlaget?

For boliger har kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier (formuesgrunnlag) som grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten.

Skatteetaten beregner en boligverdi basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Kommunen mottar formuesgrunnlagene fra Skatteetaten. Beløpet er fastsatt på bakgrunn av opplysninger som er rapportert til skatteetaten. Kommunen har i disse tilfellene ingen mulighet til å vurdere den fastsatte formuesverdien/boligverdien. Du finner ytterligere opplysninger om fastsettelse av formuesverdiene/boligverdiene på Skatteetatens sider om boligverdi.

Fra 2017 til 2018 var det en høyere økning av formuesgrunnlaget enn det som er vanlig. Endringer i beregningsmodellen som benyttes og stor prisvekst på solgte boliger i hele landet i 2016 førte til denne økningen. Dette betyr at økningen i formuesgrunnlaget i 2018 var på grunn av endringer i SSBs beregningsmodell. Prisvekst påvirker også formuesgrunnlaget for den enkelte eiendom også i 2020.

Formuesverdien på boligen din er forhåndsutfylt i skattemeldingen basert på de opplysningene du har rapportert til Skatteetaten. Du finner opplysningene i skattemeldingen post 4.3.2. - Boligopplysninger – Grunnlag for formuesverdi.

For skatteåret 2020 er det boligverdiene for 2018 som benyttes. I de tilfeller kommunen ikke har mottatt boligverdi på enkelteiendommer, fastsettes skattegrunnlaget ut fra kommunal taksering.

Disse eiendommene blir besiktiget av takstmenn, og taksten blir satt i henhold til rammer og retningslinjer for taksering i Jevnaker kommune, se Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering.

Det har blitt vedtatt to endringer i eiendomsskatteloven med virkning fra 1. januar 2020:

  • Maksimal skattesats for boliger og fritidsboliger skal være 5 promille. Hittil har det vært 7 promille.
  • Det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % i takstene på boliger og fritidsboliger

Endringene berører kun utskriving av skatt på boliger og fritidsboliger.

Se også Slik beregnes eiendomsskatten.

Skattesats

For skatteåret 2020 har kommunestyret vedtatt å øke skattesatsen fra 2,5 til 2,8 promille. For boliger og fritidseiendommer har kommunestyret tidligere vedtatt et bunnfradrag på kr 400.000,-. Dette gjelder også for 2020.

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november.

Klage

Dersom du mener Skatteetatens formuesgrunnlag er feil på boligen din, må du henvende deg til skatteetaten. Kommunen har ingen innvirkning på dette, og kan heller ikke behandle klager eller omgjøre vedtak på fastsettingen. Klage på eiendomsskattetakst fastsatt av kommunen kan fremmes hvert år innenfor de frister som er fastsatt. Det kan ikke klages på samme grunnlag som det er klaget på tidligere år.

I 2020 er klagefristen satt til ut tirsdag 14. april.

Mer om klage

Vedtekter og nemnd for takst

Kommunestyret i Jevnaker har fastsatt egne eiendomsskattevedtekter som trekker opp rammer for arbeidet knyttet til taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt.

Sentraladministrasjonen er, i samarbeid med Plan og samfunn, kommunens eiendomsskattekontor. 

Slik beregnes eiendomsskatten

Ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt

Eiendomsskatt kan på bakgrunn av søknad settes ned eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jfr eiendomsskatteloven § 28.

Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt unntaksvis. Det er formannskapet som fatter endelig vedtak i slike saker. Vedtak fattes for ett år om gangen.

Eiendomsskatteloven hos Lovdata