Økonomi-og handlingsplan 2020-2023

Handlingsplanen inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene Jevnaker kommune skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

 

Les hele økonomi-og handlingsplanen for 2020-2023.

Arbeidsgiverstrategi

Kommunen er den største arbeidsgiveren i Jevnaker. Arbeidsgiverstrategien er et viktig dokument for å fremme god organisasjonskultur, resultat og omdømme gjennom å etablere en strategi for felles mål og retning.

Kommunestyret er øverste arbeidsgiver i kommunen. Kommunestyrets arbeidsgiverfunksjon synliggjøres gjennom vedtak i kommunestyret. Rådmannen er delegert arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i kommunen.

Arbeidsgiverstrategien er et styringsredskap for kommunestyret. Den skal være langsiktig og forutsigbar. 

Arbeidsgiverstrategien skal gi både retning og grunnlag for handling i den kommende fireårs-perioden. Målsettingene skal følges opp med konkrete tiltak.

Et viktig formål med arbeidsgiverstrategien og kommunens personalpolitikk er å skape en felles vi-kultur for organisasjonen Jevnaker kommune. Vi står for felles verdier, vi arbeider for å oppnå felles mål og vi skal sammen bidra til å skape et godt omdømme for kommunen. 

 

Du kan lese Abeidsgiverstrategien her: Strategi om kultur og ledelse.

Les mer om kommunens verdier: Åpenhet, nyskapende og redelig 

Digitaliseringsstrategi 2019-2022

Det er en nasjonal målsetting i Norge at digitale tjenester skal være førstevalg for innbyggerne. Digitalt førstevalg
innebærer at kommunikasjon med innbyggere og næringsliv normalt skal skje gjennom digitale, nettbaserte tjenester.
Disse tjenestene skal være helhetlige, brukervennlige, trygge og universelt utformet. For å lykkes med digitalisering er
kommunen avhengig av at digitale løsninger faktisk blir benyttet fremfor manuelle løsninger.
 

Les digitaliseringsstrategien til Jevnaker kommune for perioden 2019-2022.

Kommunikasjonsstrategi 2021-2023

Kommunikasjon er et strategisk verktøy. Vi må være oss bevisst at dette er et verktøy for å bygge tillit, et godt omdømme og skape fellesskap både for ansatte og innbyggere i Jevnaker kommune. Jevnaker kommunes kommunikasjonsstrategi skal bidra til å øke kunnskapen om kommunens rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

Ordet kommunikasjon bygger på det latinske ordet communis og betyr fellesskap. Dette kjenner vi igjen i det engelske ordet common og i ordet kommune. Når vi kommuniserer så deler vi. Kommuniserer vi godt øker vi sjansen for et godt fellesskap, god samhandling og forståelse. Svikter kommunikasjonen, kan det føre til misforståelser, avstand og konflikter. (Kommunikasjonsstrategi, Røros kommune 2017-2022)

Dette er del 1 av strategien. Handlingsmalene og virkemidlene kommer i løpet av 2021.

Les kommunikasjonsstrategien.

Strategisk plan helse og omsorg 2017-2021

Denne strategien er skrevet på bakgrunn av at Regjeringen ønsker å sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, habilitering, rehabilitering, brukerinnflytelse, behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. Det er en målsetting å sikre mer koordinerte helse- og omsorgstjenester og å i større grad forebygge og begrense sykdom. 

Planen bygger på Primærhelsemeldingen (Meld. St. 26, 2014-2015), Folkehelsemeldingen (Meld. St. 19, 2014-2015), Omsorg 2020 (Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020), Demensplan 2020 (Et mer demensvennlig samfunn), Morgendagens omsorg (St. meld. 29, 2012-2013), Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 (St. meld. 16, 2010-2011) og Samhandlingsreformen (St. meld. 47, 2008 - 2009). 

Les strategiplanen

Energi- og klimaplan

I Statlig retningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene stilles det krav om at alle kommuner skal utarbeide en plan for reduksjon av klimagasser og mer effektiv energibruk. Energi- og klimaplan for Jevnaker 2018-2022 er Jevnaker kommunes andre energi- og klimaplan, og er utarbeidet med utgangspunkt i et omfattende regionalt samarbeid mellom kommunene Gran, Lunner og Jevnaker.

Les hele Energi-og klimaplanen.

Innovasjonsstrategi 2017-2020

Jevnaker kommune satser på innovasjon. Bruk av innovasjonsmetodikk legges til grunn for små og store prosjekter i kommunen. Målet er at det å tenke utenfor boksen, for å finne nye måter å løse oppgavene på.

I fremtiden skal kommunene yte både flere, helt nye og kvalitativt bedre tjenester for mindre penger enn i dag. Det betyr helt enkelt at vi må være mer treffsikre og nyskapende i vår oppgaveløsning enn i dag. 

Les Innovasjonsstrategien for 2017-2020.

Planstrategi 2020-2024

Planstrategien er ikke akkurat en plan, men et hjelpemiddel for kommunen. Planstrategien beskriver hvilke planer det er behov for, i lys av hvilke planer og utfordringer kommunen har. Det nye kommunestyret skal vedta planstrategien i løpet av sitt første år.

Kommunens utfordringer danner grunnlag til å diskutere planbehovet i valgperioden. Aktuelle tema er:

  • Befolkningsutvikling og befolkningssammensetning
  • Levekår
  • Næringsutvikling og sysselsetting
  • Arealutfordringer
  • Miljø og klima
  • Nye nasjonale eller regionale føringer som kan ha betydning for kommunens vurdering av planbehovet.

Les hele planstrategien.