Formannskapet drøftet saken i sitt møte tirsdag 24. januar. I saksframlegget fra kommunedirektøren kan man blant annet lese følgende:

«Jevnaker kommune har nå store utfordringer knyttet til fastlegeordningen. Det er nødvendig å iverksette tiltak for å stabilisere fastlegesituasjonen på kort og lang sikt.»

Status per i dag er:

  • En stilling ved Jevnaker legegruppe er ledig fra begynnelsen av mars. Denne har vært utlyst to ganger, uten søkere.
  • Stillingen som sykehjemslege ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter er bemannet ved hjelp av vikarbyrå til og med mars 2023. Denne er nylig lyst ut.
  • En stilling ved Samfunnshuset legekontor er ledig fra midten av mai. Denne er nylig lyst ut.

Fastlegesituasjonen er en nasjonal utfordring. Også i nabokommunene Lunner, Gran og Ringerike er det nylig igangsatt ulike tiltak for å sikre legetilgangen.

Forslag for å finne løsninger

Formannskapets samstemte respons til den skisserte løsningen var positiv. 2. februar gjorde kommunestyret endelig vedtak, og også dette var enstemmig og i tråd med kommunedirektørens forslag.

Dette innebærer at kommunedirektøren kan forhandle fram løsninger for å sikre Jevnaker fastlegekapasitet. Å se på andre modeller for drift er i tråd med signaler fra fastlegene, som i dag er selvstendig næringsdrivende.

Forhandlinger kan være aktuelt både for å beholde de fastlegene som allerede jobber i Jevnaker, og i forbindelse med rekruttering.

Det er også gitt en bevilgning på 1,5 millioner kroner til å stabilisere fastlegeordningen, og politikerne vil få en ny sak om situasjonen på bordet før sommeren.

Dette er det enstemmige vedtak i sin helhet

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle med fastleger om alternative driftsformer, herunder forhandlinger om virksomhetsoverdragelser.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle frem og eventuelt inngå fastlønnsavtale i den hensikt å beholde nåværende fastleger.

3. Dersom det oppnås enighet om at Jevnaker kommune skal drifte lokalene til legene på Jevnaker samfunnshus, igangsettes det ombygging av lokalene for å få plass til minimum 4 leger.

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå innløse lege ved Jevnaker legegruppe DA, og inngå avtale om leie av legekontor som en midlertidig løsning.

5. Det avsettes foreløpig 1,5 MNOK til å stabilisere fastlegeordningen i 2023, dette dekkes inn med omdisponering av avsatte midler til LIS 1 på 0,55 MNOK, resten tas fra disposisjonsfond.

6. Det igangsettes et arbeid for å lage en langsiktig plan for legetjenesten i Jevnaker kommune.

7. Kommunedirektøren kommer tilbake med en ny sak om fastlegeordningen før sommeren.