Rådmann

Gry Brørby Munkerud er fungerende rådmann i Jevnaker kommune. Hun er konstituert inntil ny rådmann er på plass, forhåpentligvis rundt den 1. mai 2022. 

Send e-post

 

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at organisasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Rådmannen skal påse at sakene som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Rådmannen skal sammen med kommunalsjefene bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

Bildet er et portrett av Aase Kristin Andreassen

Kommunalsjef Helse og Omsorg

Aase Kristin Andreassen er kommunalsjef for Helse og Omsorg. 

476 04 053

Send e-post

Helse og omsorg har ansvaret for alt helsearbeid i kommunen, som legetjenester, Frisklivssentralen, fysioterapi, psykisk helsevern, hjemmebaserte tjenester og institusjon. NAV hører også inn under Helse og omsorg.

Bildet er et portrett av Anette Juul Pedersen

Kommunalsjef Oppvekst og Kultur

Anette Juul Pedersen er kommunalsjef for Oppvekst og Kultur.

906 54 215

Send e-post

Oppvekst og Kultur omfatter tjenestene barnehage, grunnskole, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, familieteam, LOS, PPT, logoped, ressursteam for førskolebarn, kultur, kulturskole, bibliotek og frivillighetssentral.

Bildet er et portrett av Gry B Munkerud

Kommunalsjef Plan og Samfunn

Gry B. Munkerud er kommunalsjef for Plan og Samfunn.

Send e-post

Plan og samfunn har ansvaret for tekniske tjenester, næringsutvikling og planarbeidet og omfatter tjenester som vann og avløp, kart og oppmåling, brannvesen, areal- og reguleringsplan, byggesak og næringsutvikling. 

Kommunalsjefen har også ansvaret for samfunnsplanlegging og kommuneplaner.

Bildet er et portrett av Ragnhild Collett-Hanssen

Kommunalsjef Sentraladministrasjonen

Ragnhild Collet-Hanssen er kommunalsjef for Sentraladministrasjonen i Jevnaker kommune.

936 88 603

Send e-post

Kommunens fellesfunksjoner som IKT, lønn, økonomi, servicetorg, post, arkiv, informasjon og politisk sekretariat er samlet i sentraladministrasjonen.

Organisasjonskart Jevnaker kommune

Jevnaker kommune har organisert tjenestene sine i tre hovedområder: Oppvekst, Helse og omsorg, Plan og samfunn. Her ser dere organisasjonskartet. Organisasjonen er i endring etter omstilling i 2021. Nytt oppdatert kart vil komme.

 

jevnaker kommunes organisasjonskart