Jevnaker kommunestyre vedtok i sak 83/22 den 20.10.2022 å legge forslag til PLAN 77 Kingesnålen ut til offentlig ettersyn. Planen sendes til regionale myndigheter, lokale høringsparter, berørte grunneiere og rettighetshavere, samt berørte parter og gjenboere.

Høringsfristen er satt til 18. januar 2023.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. Uttalelsene skal merkes med PLAN 77.

Planen består totalt av 10 dokumenter; Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, naturmangfoldkartlegging, arkeologisk rapport, ROS-analyse, VA-plan, overvannsløsning og flomvurdering, trase for omlagt skiløype og vegprofil.

Alle dokumentene er tilgjengelige på Jevnaker kommunes hjemmeside og i kommunens kartløsning.

Dokumenter:

PLAN 77 Kingesnålen - 1. gangs behandling

Vedlegg_1_plankart_Kingesnålen

Vedlegg_2_reguleringsbestemmelser_Kingesnålen

Vedlegg_3_planbeskrivelse_Kingesnålen

Vedlegg_4_naturmangfoldkartlegging_Kingesnålen

Vedlegg_5_Arkeologisk rapport _Kingesnål

Vedlegg_6_ROS-analyse_Kingesnålen

Vedlegg_7_VA-plan Kingesnålen

Vedlegg_8_Overvannsløsning og flomvurdering_Kingesnålen

Vedlegg_9_omlagt_skiløype_trase_Kingesnålen

Vedlegg_10_vegprofil_Kingesnålen