Hensikten med utbyggingsavtalen er gjennomføring av reguleringsplan nr. 52 - Brenteberga vedtatt 26/8-2010.
Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av teknisk infrastruktur som veg, vann og avløp, samt adkomster til skole/barnehage. Fremforhandlede utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

 

 

Frist for innspill er 13. desember

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

E-post: postmottak@jevnaker.kommune.no
Jevnaker kommune, Postboks 60, 3521 Jevnaker

Kontaktperson:
Virksomhetsleder veg, vann og avløp
Johnny Heen
E-post: johe@jevnaker.kommune.no
Tlf.: 40 91 18 80

Frist for å komme med innspill er 13.12.2021.