Medholdet gjelder:

  • De rundt 80 beboerne som bor utenfor bomsnittet, skal slippe bompenger for å komme til kommunens sentrum.
  • Timesregelen. 

Rundt 80 husstander

For Jevnaker kommune med ordfører Morten Lafton i spissen har det vært viktig at ingen husstander skal betale bomavgift for å komme seg til sentrum. Siden begynnelsen av juli og fram til i dag har rundt 80 husstander måtte betale for å komme inn til Jevnaker sentrum. Dette vil det bli en slutt på. Samferdselsdepartementet har gitt medhold i dette. Det betyr at de rundt 80 husstandene som ligger utenfor bomsnittet vil få fritak for bompenger for å komme til sentrum. I hovedsak er det husstander i Østre Jevnaker (Olimb) og noen boliger ved Kleggerud.

 Vi undersøker nå hvordan departementet ser for seg at dette skal organiseres. Vi kommer tilbake til hvordan dette skal løses i praksis. Her må Jevnaker kommune gjøre en dokumenteringsjobb slik at vi får en oversikt over hvilke husstander det er snakk om, og deretter må det søkes om fritak. Det vi vet er at det ikke er med tilbakevirkende effekt. Så det som er betalt inn, blir ikke refundert, forteller ordføreren.

Flere bompasseringer/timesregelen

På sideveier betaler man kun for en passering uavhengig av hvor mange passeringer man har i løpet av en time. Når det gjelder kjøring både på hovedvei og sidevei er regelen litt annerledes. Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen forklarer:

- Det foreslås at det innføres en timesregel mellom bom på hovedvei og sideveiene, slik at dersom man passerer disse med mindre enn én times mellomrom, så vil man kun bli belastet med bomtakst på hovedveg (dyreste takst). Hvis du passerer bom på lokalveg og hovedveg på nytt innen en time, vil du bli avkrevd ny bomtakst for hovedveg. Denne timesregelen er altså ikke lik timesregelen som allerede er etablert for lokalbommene, hvor man kan passere disse så mange ganger man vil på under en time og kun betale for én passering.

Den nye timesregelen må altså sees på som en «par-regel» hvor man etter å ha passert bom på hoved og sideveg, eller sideveg og hovedveg, på mindre enn én time på nytt må betale om man passerer bommene på nytt.

Timesregelen gjelder ikke for kjøretøy i takstgruppe 2, altså kjøretøy tyngre enn 3500 kg (lastebiler).

Skal man benytte seg av timesregelen må man ha en gyldig bombrikke.

Dette ble vi ikke møtt på

Vedtaket fra Samferdselsdepartementet er endelig og kan ikke påklages.
Vi har blitt hørt på viktige punkter, men av Jevnaker kommune 6 hovedpunkter i sin klage på bompengesaken ble vi ikke hørt på følgende:

  • Det bes om at innbyggere i Jevnaker fritas fra å betale bomavgift for å bringe og hente barn i Stortjernet barnehage. Fritaket omfatter også ansatte i barnehagen som kjører til og fra arbeid i Stortjernet barnehage.
  • Det bes om fritak for nullutslippskjøretøy på bomsnitt 2,3 og 4.
  • Det bes om at times regel på sideveier utvides til to timer.
  • Det klages på manglende underretting og kunngjøring om Vegdirektoratets takstvedtak til Jevnaker kommune.

NB! Nullutslippskjøretøy har fått redusert taksten til halv pris.

 

Stortjernet barnehage

Jevnaker kommune ba om at innbyggere i Jevnaker fritas fra å betale bomavgift for å bringe og hente barn i Stortjernet barnehage. Fritaket skulle også gjelde ansatte i barnehagen som kjører til og fra arbeid i Stortjernet barnehage. Det ble ikke imøtekommet.
 Det jobbes her for å finne en løsning, forklarer Morten Lafton.
Han vil ikke utdype så mye ennå, men sier at kommunen er i dialog med fylkeskommunen som han mener må bli en sentral part i saken.

 

Viktig med bombrikke

For personbiler er takstene 58 kroner på ny E16 Eggemoen-Olum.
Når det gjelder takst på eksisterende vei ved Eggemoen, Olum og Kleggerud blir det 21 kroner. 


Vær oppmerksom på viktigheten av å ha en gyldig bombrikke. Alle med gyldig brikke får 20 prosent rabatt. De får også et passeringstak på 40 turer i måneden. Det betyr at man betaler maksimum for 40 turer i måneden. I tillegg vi man kun betale for en passering dersom man kjører inn og ut av bommen i løpet av en times tid.
Elbiler vil kunne passere til halv pris.

NB! Bilister uten brikke/gyldig avtale er ikke omfattet av månedstak, timesregel eller rabatt. 

Du kan bestille Autopass-brikke her.