Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune.

Ved stortingsvalget har du stemmerett dersom du er:

• Norsk statsborger

• har fylt 18 år innen utgangen av 2021

• Er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Du må være innført i manntallet for å kunne stemme. Les mer om manntallet under pkt. om manntall.

Ved sametingsvalget har de stemmerett som er registrert i samemanntallet 

For ytterligere informasjon om sametingsvalget, se her

Står du i manntallet?

Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt i den 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet etter 30. juni, har du stemmerett i kommunen du flyttet fra.

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Slik sjekker du om du er innført i manntallet

Ta kontakt med den kommunen du sist var registrert i. Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Mantallet for Jevnaker er lagt ut på Jevnaker Folkebibliotek og i Jevnaker Samfunnshus, servicetorget. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen, det vil si til og med 13. september.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Du søker ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Søknadsskjemaet finner du her

Adressene til valgstyrene finner du her