Barnehageloven

Barnehageloven regulerer

  • krav til bemanning og innhold i barnehagetilbudet for alle barnehager
  • barns individuelle rett til barnehageplass
  • ansvaret til barnehageeier, kommunen og fylkesmannen

Det er kommunen som er lokal barnehagemyndighet. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til alle barn i kommunen med rett til plass. Kommunen skal også påse at de kommunale og private barnehagene drives i i samsvar med nasjonale lover og regler. Kommunen skal veilede, godkjenne og føre tilsyn med barnehagene i kommunen, og skal fatte vedtak om tilskudd til private barnehager.

Her kan du lese: barnehageloven

Rammeplan

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en viktig forskrift til barnehageloven. Den utdyper bestemmelsene i loven om barnehagens formål, innhold og barns medvirkning, og inneholder krav til barnehagen for å sikre at alle barn får et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud. Gjeldende rammeplan trådte i kraft 1. august 2017.

Rammeplanens kapitler omhandler barnehagens verdigrunnlag, ansvar og roller, barnehagens formål og innhold, barns medvirkning, samarbeid mellom hjem og barnehage, overganger, barnehagen som pedagogisk virksomhet, barnehagens arbeidsmåter og barnehagens fagområder.

Her kan du lese: rammeplan for barnehager

Tilstandsrapport for barnehagene i Jevnaker 2021

Målet med denne tilstandsrapporten er å gi politikerne og andre som er interessert i informasjon om status og kvaliteten på barnehagetilbudet i Jevnaker. Tilstandsrapporten presenterer ulike sider ved kvalitet i Jevnakerbarnehagene og gir informasjon om tilstand og utfordringer og sammenligner Jevnaker med andre kommuner og over tid. Tallmaterialet er hentet fra BASIL (barnehagenes årsmelding), Foreldreundersøkelsen fra Udir og Kommunebarometer.

Her kan du lese hele tilstandsrapporten for 2021

Trygt og godt barnehagemiljø for alle barnehagebarn

1. januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. 

Hva er nytt i loven?

  • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.
  • Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra.
  • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.
  • Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke har det trygt og godt.
  • Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen.
  • Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller kravene i loven.

 

Mer om det nye kapittelet i barnehageloven finner du på udir.no eller her.

Barnehagene i Jevnaker har hele tiden jobbet godt med barnehagemiljøet. Den nye loven sørger for at barnehagemiljøet blir et systematisk og dokumentert satsingsområde i barnehagene.

Du kan lese mer om kommunens rutiner i planen «Trygt og godt barnehagemiljø for alle barnehagene i Jevnaker kommune». Planen finner du her.

Vedtekter

Vedtektene gjelder for alle de kommunale barnehagene våre, Bergerbakken, Hovsenga, Nesbakken og Samsmoen.
Vedtektene gir blant annet opplysninger om eierforhold, formål, opptakskriterier og åpningstider for barnehagene. Jevnaker kommune sine vedtekter for barnehagene ble sist revidert i 2020.

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Jevnaker

 

Overgang fra barnehage til skole

En god overgang fra barnehage til skole er viktig for å sikre barna best mulig opplæring og vel så viktig sikre at barnets behov i en slik overgang blir sikret.  Trygghet i en overgangsprosess er svært viktig for å bidra til at opplæringen tilpasses det enkelte barnet allerede fra første skoledag. (Meld. St. 18 Læring og fellesskap s. 28)

Barnehagebarna kommer til skolen for å gjøre seg kjent, og ansatte i skolen kommer til barnehagen for å møte de som skal begynne på skolen. Ansatte i barnehagen samarbeider med ansatte i skolen og SFO for å få til en trygg og god overgang fra barnehage til skole.  Skolen innbyr til foreldremøte med barn i juni før barnet begynner på skolen.

Det er spesielt viktig med et nært samarbeid mellom barnehage og skole for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø og eventuelt spesialundervisning. Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen. Hva som er god tid, vil variere og er avhengig av behovene til den enkelte. For noen barn/elever kan god tid være et halvt år, mens for andre kan god tid være to år. For barn med nedsatt funksjonsevne kan det være behov for særlige tiltak. Planleggingen av skolestart blir da mer omfattende og kan ofte involvere flere aktører.

Jevnaker har laget en egen plan for å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så smidig og vellykket som mulig. Denne prosessen starter allerede to år før skolestart for å kartlegge om det er noen av barna som trenger spesiell tilrettelegging av fysisk karakter og kartlegging av språkferdigheter.