Det har den siste tiden kommet mye snø i kommunen, delvis i kombinasjon med regn. Dette har ført til at det er svært vanskelige forhold for viltet.

Under slike omstendigheter kan kommunen innføre ekstraordinær båndtvang.

Jevnaker kommune har derfor fredag 20. januar bestemt at det innføres ekstraordinær båndtvang i hele kommunen. Båndtvangen gjelder fra og med lørdag 21. januar.

Båndtvangen er i hovedsak for at ingen hunder skal jage eller skade viltet, særlig hjortevilt som rådyr, elg og hjort. 

Båndtvangen varer inntil videre. Hvis forholdene endrer seg, kan kommunen oppheve båndtvangen umiddelbart.

Reglene for ekstraordinær båndtvang er også innført i Ringerike, Lunner og Gran kommuner.

Unntak fra båndtvangen

Det er noen unntak fra den ekstraordinære båndtvangen som nå innføres.

  • Hund når den brukes i reindrift.
  • Dressert bufehund når den brukes til å vokte eller gjete storfe, sau eller geit.
  • Hund i aktiv politi-, toll-, militær-, rednings- og offentlig oppsynstjeneste, når den offentlige oppsynstjenesten er etablert med hjemmel i lov, eller under trening eller prøving for slike tjenester
  • Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
  • Hund med særlig bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser, eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. 
  • Hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver.
  • Førerhunder i aktiv tjeneste eller under trening eller prøving for slike tjenester.

Lokal forskrift – Innføring av ekstraordinær båndtvang i Jevnaker kommune

Jevnaker kommune har med hjemmel i Lov av 4. juli 2003 nr. 74 om Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd bokstav f og forskrift 27. september 2012 nr. 1487 om hundehold, Jevnaker kommune, § 4, fastsatt følgende forskrift:

§ 1. Grunnet ekstraordinære forhold for viltet med mye tung snø og delvis bærende topplag, og grunnet nylige hendelser der rådyr er blitt jaget av hund som resulterte i avlivning av rådyr, innføres ekstraordinært båndtvang i hele Jevnaker kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

§ 2. Denne forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak (§ 9. Unntak fra sikringsregler):
a. hund når den brukes i reindrift
b. dressert bufehund når den brukes til å vokte eller gjete storfe, sau eller geit
c. hund i aktiv politi-, toll-, militær-, rednings- og offentlig oppsynstjeneste, når den offentlige oppsynstjenesten er etablert med hjemmel i lov, eller under trening eller prøving for slike tjenester
d. hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt
e. hund med særlig bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser, eller  hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen blant annet legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8. første ledd foreligger
f. hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20.august og 1.april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6. annet led bokstavene c, d og e
g. førerhunder i aktiv tjeneste eller under trening eller prøving for slike tjenester

§ 3. Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne forskriften for bruk av løs hund i kommunen.

§ 4. Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne paragrafen. Dersom hunden blir forsøkt fanget inn, skal den beskyttes mot fare og unødig belastning.

Hunden skal leveres til hundeholderen dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet.  For øvrig gjelder hundelovens § 10 for opptak og behandling av løse hunder.

§ 5. Når en hund angriper hjortevilt, kan grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt – og fangstberettigde gjøre inngrep mot hunden som fremstår som nødvendig, herunder avlivning, for å avverge skade, så sant inngrepet ikke går lenger enn nødvendig og utover det forsvarlige. Dette gjelder likevel ikke en hund som er i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller såret vilt.

§ 6. Overtredelse av denne forskrift kan straffes med bøter eller fengsel inntil sek måneder.

§ 7. Denne forskrift trer i kraft 21.01.2023 og gjelder inntil videre, dog ikke utover 1.april 2023 når ordinær båndtvang etter hundelovens § 6 første ledd, inntrer. Kommunen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.