Rådmannen har ordet

2035 starter nå!
I dette dokumentet legger rådmannen og hans stab frem sine vurderinger og prioriteringer for kommende 4-årsperiode. Budsjett 2022 og Handlingsplan for 2022-2025 bygger videre på prioriteringer og tiltak som ble vedtatt for 2021. Hovedoppgaven i 2021, var å justere organisasjonen for å komme nærmere den økonomiske handlingsregel og de økonomiske måltall som ble politisk vedtatt gjennom budsjettprosessen i desember 2020. Justeringen av aktiviteten og organisasjonen som er gjort i 2021, er stø kurs mot måloppnåelse. Opprettholdes denne kursen, vil kommunen være økonomisk rustet for å håndtere større investeringer innenfor tjenesteområdene, i samsvar med utviklingen av befolkningssammensetningen.

Det er særlig viktig å sikre:

  • Utvikling og samarbeid omkring digitalisering av tjenestene.
  • Videreføring av satsningen på Fjordlandsbyen Jevnaker.
  • Kontinuitet, gode arbeidsforhold og kvalitet i alle sektorer.

Perspektiver
Kommunen fikk i 2021 utarbeidet en «Perspektivmelding».
Denne peker på de viktige prioriteringer kommunen må gripe tak i. For å gi et innblikk i noe av dette, trekker vi frem følgende punkter:

  1. Vi har for mye bygningsmasse, og den blir for lite vedlikeholdt.
  2. Vi må forberede oss på betydelige kostnadsøkninger innen Helse og omsorg. Og iverksette tiltak for å motvirke kostnadsøkningen.
  3. Vi må i enda større grad drive forebygging, og det må treffe innbyggere i alle aldre.
  4. Kompetansen i kommunen må i større grad brukes på tvers av virksomheter.
  5. Jevnakersamfunnet er opptatt av solidariske og myke verdier – mer enn individuelle og materielle verdier. Administrasjonen bygger på flere av disse punktene i sitt budsjett for kommende periode.

Øker vedlikeholdsbudsjettet
Det foreslås i dokumentet at kommunen i noen grad øker budsjettposten for FDV-kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold). Dersom dette ikke gjennomføres, vil den «tekniske gjeld» fortsette å øke. Teknisk gjeld er i denne sammenheng differansen mellom anbefalt standard på vedlikehold, og det faktiske vedlikeholdet som blir gjennomført i kommunen. Dersom denne differensen er for stor, vil konsekvensen være er at byggene sakte men sikkert nærmer seg en saneringstilstand. Jevnaker har mer infrastruktur enn gjennomsnittet blant kommuner i Norge. Vi har også mer enn vi er i stand til å vedlikeholde. I løpet av 2022 skal vi ha tatt stilling til hvordan vi skal håndtere denne utfordringen. 

Styrker helse og omsorg
Et hovedbudskap i Perspektivmeldingen er: «2035 starter nå». Vi kan med tydelighet lese behovet for å prioritere midler til Helse- og omsorgssektoren. I perioden 2025-2030 må vi ha svar på hvordan vi håndterer 80 nye innbyggere over 80 år som kan ha bruk for institusjonsplass om vi ikke innretter tjenestene annerledes. En ytterligere «bølge» av 80 nye kommer i 10-året deretter. Samtidig vil variasjonen i innbyggerantallet blant barn og unge være preget av små justeringer. I budsjettet legges det opp til at vi starter arbeidet med forprosjektering av nødvendige investeringer for å komme i gang tidsnok for denne endringen av befolkningssammensetningen. I budsjettet er det også foreslått å øke budsjettposten for hjemmetjenester. Dette samsvarer med strategien om å tilby tjenester slik at flere kan bo hjemme lengre. Som supplering til dette, er det iverksatt tiltak for å øke kompetansen til helsepersonell til å kunne avdekke helsestatus hos brukerne. Tiltaket er omtalt som «KlinObsKommune» - klinisk observasjonskompetanse hos kommunalt ansatte. 

Barns interesser
Barnevernsreformen, også omtalt som en oppvekstreform, vil prege kommunens innsats rettet mot barn som trenger det offentliges støtte eller omsorg. En viktig dreining i reformen er blant annet å sikre at kommunen alltid vurderer andre alternativer enn institusjonsplasser og fremmede miljø, før man fatter vedtak om å plassere et barn i svært ukjente omgivelser. Hensikten med dette er å forhindre at barn som har behov for kommunale tjenester utsettes for radikale grep som gjør det vanskelig å oppleve tilhørighet til sin familie, slekt og lokalsamfunn. I budsjettet er det foreslått å ytterligere satse på digitale verktøy i Jevnakerskolen. Vi har funnet rom for å utvide bruken av iPad i skolen, fra første klasse. Dermed vil alle skoletrinn i Jevnakerskolen ha tilgang til digitalisert undervisning.

Tverrfaglighet – mer enn samarbeid mellom sektorene
Et område i Perspektivmeldingen dreier seg om å i større grad bruke kompetansen på tvers i kommunen. I denne sammenheng må dette både forstås som «tverrfaglighet», hvor ulike fagfelt samarbeider om en felles problemstilling, men det dreier seg også om at ansatte må forberedes på å kunne støtte andre fagområder og sektorer i kommunen enn der hvor de normalt har tilhørighet. I budsjett 2022 la administrasjonen frem forslag til å vurdere og eventuelt innføre en «bemanningssentral» for ansatte innen helseområdet, noe som ble vedtatt av kommunestyret. Dette betyr at man må være forberedt på å veksle mellom ulike arbeidsplasser/-steder gjennom uken og måneden. Dette kan være aktuelt å vurdere også for andre områder. I organisasjonsjusteringen som er gjort i 2021, er eksempelvis merkantile ressurser nå disponert på tvers av skolene i kommunen. Slike tiltak kan også være aktuelt for andre arbeidstakergrupper. Administrasjonen ser dette i sammenheng med heltidstenkningen. Med andre ord skal en bemanningssentral-ordning også ha som mål å øke andel heltidsstillinger i kommunen.

Samarbeid på tvers av kommunegrensene
Gjennom det politisk vedtaket i 2021 som ga administrasjonen mandat til å forberede samarbeid med omkringliggende kommuner, anerkjennes det faktum at det på noen områder er stor konkurranse om kompetansen, og at det er nødvendig å tenke nytt rundt hvordan vi skal kunne ha forsvarlig nivå på den type spisskompetanse. I til budsjettet er det innarbeidet økonomi for en slik samhandling. Arbeidet med å videreføre vår innsats for å forsterke kommunens posisjon som nasjonal/internasjonal turistdestinasjon er ivaretatt i budsjett. Driftsposten er justert noe, basert på erfaringstall fra 2021, mens det for budsjettposten som omhandler investeringer foreslås at resterende midler fra 2021 videreføres til 2022.

Samfunnsutviklingen
I 2022 skal kommunen utarbeide Kommuneplanens samfunnsdel. Dette er kanskje det viktigste arbeidet kommunen gjennomfører i forhold til å legge grunnlag for Jevnakersamfunnet. Kommuneplanen består av to hoveddeler, arealdelen og samfunnsdelen. Som begrepene antyder, er arealdelen et planverk for hvordan kommunens areal skal inndeles for å ivareta innbyggerne, næringslivet og det offentlige. Samfunnsdelen derimot, er beskrivelse av hovedmålene for kommende år: Hvilket samfunn skal vi ha? Hvilke verdier er viktig for oss? Dette er et spennende arbeid som vil være med på å sette retning for kommende langtidsperiode. Vi kan lese av siste kulepunkt fra ekstraktet fra Perspektivmeldingen at innbyggerne i Jevnaker er mer opptatt av «myke verdier» - og solidaritet, fremfor individualisme og materialisme. Hva betyr dette når det skal konkretiseres? Dette er et spennende og viktig utgangspunkt for Samfunnsdelen av kommuneplanen.
Fremtiden med andre ord.

Erling S. Kristiansen
Rådmann 

 

Vedtatte planer og strategier

Jevnaker kommune har ulike planer og strategier.
Noe er ute på ute på høring eller offentlig ettersyn, mens andre er vedtatt. I tillegg har vi en rekke overordnede planer og andre strategiske dokumenter.
Alle disse er samlet på en side: høringer og planer.