Budsjett 2023, økonomi- handlingsplan 2023-2026 og betalingssatser og gebyrer 2023

Formannskapet vedtok i møte 22.11.2022 å legge ut kommunedirektørens forslag til budsjett 2023, økonomi- og handlingsplan 2023-2026 og betalingssatser og gebyrer ut på høring.

Høringsfrist: 9. desember 2022. 

Dokumenter:

Saksfremlegg

Betalingssatser og gebyrer

Budsjett 2023

Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 

Formannskapet sluttet seg til kommunedirektørens forslag med følgende endringer:

Formannskapet slutter seg enstemmig til kommunedirektørens forslag til budsjett 2023, økonomi- og handlingsplan 2023-2022026 og betalingssatser og gebyrer 2023 med følgende endringer:

Følgende prosjekter tas ut under investeringer:

Kapell ved Jevnaker kirke - i 2023 kr 400.000,-. Til forprosjekt i 2024 kr 275,000,-.
Randsfjord kirke kr 1.200.000 i 2023.
Maling av kirkene kr 1.290.000 i 2024 og 2026.

Låneopptaket reduseres tilsvarende de respektive årene. Punkt 7 i kommunedirektørens innstilling endres til:
Låneopptak til investeringsformål fastsettes i henhold til bevilgningsskjema investering til 29,31 MNOK for 2023, jf. KL § 14–15 første ledd.

Det opprettes en stillingsressurs dedikert til arbeidet med Fjordlandbyprosjektet, og som skal skape en rød tråd i den videre utviklingen av Fjordlandsbyen Jevnaker. Stillingen skal generere egne ressurser og midler som på sikt dekker inn kostnaden ved stillingen.

 
Utgifter til stillingen dekkes inn ved å omfordele allerede avsatte midler i driftsbudsjettet til Plan og samfunns driftsbudsjett på kr 1 million.
 

 Gebyrer på vann og avløp

Formannskapet anbefaler at det legges inn en jevn fordeling i økningen av gebyrene for vann og avløp i handlingsplanen, dvs etter alternativ 4 i kommunedirektørens forslag presentert for formannskapet 8. november 2022 som er følgende: