Ekstraordinær båndtvang for hunder

Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med mye løs snø og langvarig kulde, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Jevnaker kommune.

Jevnaker kommune har i dag fastsatt følgende forskrift, med hjemmel i hundeloven § 6 annet ledd bokstav f.

§ 1. Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med mye løs snø og langvarig kulde, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Jevnaker kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.  

§ 2. Denne forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak: 
dressert bufehund som brukes til å vokte bufe 
hunder i aktiv politi, toll, militær og redningstjeneste eller under trening for slik tjeneste 
hunder i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt   

§ 3. Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne forskriften for bruk av løs hund i kommunen.   

§ 4. Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet. For øvrig gjelder Hundelovens § 10 for opptak og behandling av løse hunder.  

§ 5. Grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt og fangstberettigede kan avlive en hund ved direkte angrep på hjortevilt, likevel ikke en hund som er i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller såret vilt.

§ 6. Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.  

§ 7. Denne forskrift trer i kraft 23. januar 2018 og gjelder inntil videre, dog ikke utover 1. april 2018 når ordinær båndtvang etter hundelovens § 6 første ledd inntrer. Kommunen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.   

Kommunens innføring av båndtvang etter hundelovens § 6, bokstav f, kan påklages til Fylkesmannen i Oppland.  

Har du noen spørsmål ang dette, ta kontakt med Gro Vestues på tlf 61 33 84 38 eller mail gro.vestues@gran.kommune.no