Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Vil klage på politireformen

Jevnaker kommunestyre kan komme til å klage på politireformen, der tidligere Nordre Buskerud politidistrikt ikke er foreslått som egen geografisk driftsenhet (GDE).

Det er de tre stedene Vestfold (Tønsberg), Telemark (Skien/Grenland) og Buskerud (Drammen) som er foreslått som GDEer/administrasjonssteder i Sør-Øst-politidistrikt, som politidistriktet heter nå.

Jevnaker-rådmannen mener at dette er bekymringsfullt, og peker på at Nordre Buskerud oppfyller alle kravene som er satt til GDE.

Se saksdokumentene til kommunestyret 16.03.2017

Trygghet og forebyggende innsats

-Fra å være et fullverdig politidistrikt Nordre Buskerud med lensmannskontorer blir det foreslått store endringer i vårt distrikt. Regionen trenger et sterkt politi med innflytelse, med ressurser og oppgaver, vi ønsker trygghet for befolkningen og at vi skal få hjelp når vi trenger det. Vi trenger et politi som bidrar i det forebyggende arbeidet i kommunene, trekkes det fram i saksutredningen.

Hvis kommunestyret går inn for å klage på den nye tjenestestedsstrukturen, går klagen til Politidirektoratet. Direktoratet tar så stilling til om det er grunnlag for å omgjøre, eller om klagen videresendes til Justis- og beredskapsdepartementet for endelig avgjørelse.

Sterk vekst i Ringeriksregionen

Med tidligere Nordre Buskerud som egen GDE pekes det på at den geografiske enheten blir mindre, slik at det er lettere å ha en god totaloversikt og ressursutnyttelse, uten fare for at kriminalitetsutfordringer blir oversett.

Det stilles spørsmålstegn ved beredskap og riktig bruk av politiressurser ved å kjøre til og fra sentralarrest i Drammen. 

At Jevnaker og hele Ringeriksregionen står overfor en meget stor befolkningsvekst i tiden framover, med ny E16 og bygging av Ringeriksbanen, trekkes også fram. 

Om politireformen

  • Stortinget har vedtatt å redusere antall politidistrikt fra 27 til 12.
  • Sør-Øst politidistrikt er fire slått sammen til ett; tidligere Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Telemark og Vestfold.
  • Christine Fossen er politimester.

Mer informasjon hos Politidirektoratet: Endring av politiets lokale organisering