Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Tosohagen - detaljregulering

Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Tosohagen (Glassverkvegen 22 m.fl.) i Jevnaker kommune, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8.

Planarbeidet utføres av Areal+ AS og RAM arkitektur AS på vegne av Randsfjord Eiendom AS.

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nye leilighetsbygg med til sammen ca. 25 boenheter, samt tilrettelegging for fortsatt drift av nærings- og forretningsvirksomhet. Ny boligbebyggelse planlegges fordelt på to bygninger i fire etasjer i tillegg til parkering i kjeller. Næringsdelen i Glassverkvegen 22 planlegges tilrettelagt for foredling og utsalg av kjøttvarer, delikatesse og vilt, og vil hovedsakelig holde til i eksisterende bebyggelse.

Hovedatkomst for beboere og ansatte vil bli via regulert avkjørsel i nord via Svenåvegen, mens kunder vil kunne benytte eksisterende parkering på sørsiden av Glassverkvegen.

Planområdet

Planområdet inkluderer eiendommene 146/29, 146/44, 146/45, 146/7, 146/13 og 146/14. Det inkluderer adressene Glassverkvegen 16, 18, 20 og 22 samt Svenåvegen 6. Mot Glassverkvegen er det kontor, restaurant og forretning på gateplan i nr. 16, 18 og 22.

Forslaget forutsetter riving av en eldre enebolig med adresse Svenåvegen 6 og et lagerbygg i Glassverkvegen 20. Eiendomsgrensene i området er registrert som usikre og alle ytre eiendomsgrenser skal oppmåles.

Planstatus

I kommuneplanens arealdel 2016 – 2026 (vedtatt 26.5.2016), er området avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Reguleringsplan for Toso

I reguleringsplan for Toso (20.6.1995) er planområdet regulert til blandet formål – bolig/serviceområde. BYA = 60 %. Det heter at nybygg bør utformes med saltaksløsninger, men der dette ikke harmonerer med tilgrensende bygninger bør egnede løsninger vurderes i samråd med det faste utvalg for plansaker. For å utnytte loft til boliger og kontorer tillates arker og nedskjæringer i takflaten. Anbefalt takvinkel større enn 26 grader.

Nye E16

Reguleringsplan for avlastet veg E16 Verkevika – Toso (21.11.2013). I sammenheng med vedtatt ny E16 utenom tettstedet legger planen til rette for stedstilpasset gateløp med fortau og gang- og sykkelvei langs Glassverkvegen samt ny atkomstveg til Glassverkvegen 20 – 22.

Utsnitt av reguleringsplankart for avlastet veg E16 Verkevika – Toso, med planavgrensning for Tosohagen i rødt:

Kartutsnitt over planområdet

Planprosess og medvirkning

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt ved Jevnaker samfunnshus 17.3.2017.

Planforslaget er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Dette ut fra at planområdet fra før er bebygd, og det er avsatt til byggeformål i kommuneplanen. Det vises til vedlagt referat fra oppstartsmøtet.

Alle varslingsdokumenter er tilgjengelig på www.arealpluss.no under Varsling, og på kommunens hjemmeside.

Planskjema (Pdf)

Har du synspunkter?

Frist for forhåndsuttalelser til planarbeidet er 9. juni 2017.

Kommentarer eller innspill til utforming av planområdet sendes skriftlig til Areal+ AS v/Magnus Berget Sveum på e-post: magnus@arealpluss.no evt. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Når uttalelser er mottatt, vil eventuelle bemerkninger bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.

Når planforslag er sendt inn, vil utvalg for plansaker legge forslaget ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Utvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.