Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Høring: Områdeplan for Jevnaker sentrum – Høring og offentlig ettersyn

Jevnaker kommunestyre vedtok i sak 74/17 den 26.10.2017 å legge forslag til PLAN 66 Områdeplan for Jevnaker sentrum ut til offentlig ettersyn. Planen sendes til regionale myndigheter, lokale høringsparter, berørte grunneiere og rettighetshavere, samt berørte parter og gjenboere.

Høringsfristen er satt til 29. desember  2017.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 jevnaker.

Uttalelsene skal merkes med PLAN 66. Det gjøres oppmerksom på at hver enkelt uttalelse ikke vil bli besvart, men vil behandles som en del av den videre saksgangen og svares ut gjennom saksdokumenter.

Spørsmål knyttet til planarbeidet kan rettes til

Sigri Rosø Pladsen, arealplanlegger

e-post: sigri.roso.pladsen@jevnaker.kommune.no

 

VEDLEGG:

  1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning
  2. Plankart
  3. Reguleringsbestemmelser
  4. ROS-analyse
  5. Rapport, kulturhistorisk vurdering
  6. Samlet saksfremstilling
  7. Plankart 1. gangs høring, endringer markert
  8. Planskjema