Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Kistefos: detaljregulering ute på høring

Jevnaker kommunestyre vedtok i sak 130/16 den 15.12.2016 å legge forslag PLAN 69 Detaljregulering Kistefoss ut til offentlig ettersyn. Planen sendes til regionale myndigheter, lokale høringsparter, berørte grunneiere og rettighetshavere, samt berørte naboer og gjenboere.

Høringsfristen er satt til 15. mars 2017.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker.Uttalelsene skal merkes med PLAN 69.

Planområdet omfatter areal i to kommuner; Jevnaker og Ringerike, og planarbeidet skjer i samarbeid mellom kommunene. Samarbeidet mellom de to kommunene har fungert svært godt, og det har vært tidlig dialog med regionale myndigheter i Oppland for å forebygge innsigelser, da planen er svært kompleks med mange hensyn å ivareta.

Formelt behandler den enkelte kommune kun arealer innenfor egen kommune, men av planhensyn er det hensiktsmessig å se området som en helhet. Plankartet vil deles i to ut fra kommunegrensa, og det vil være et plannummer for hver del (nasjonal arealdel ID). Dette innebærer at kommunene også sender ut plandokumentene hver for seg; Jevnaker til regionale myndigheter i Oppland, og Ringerike til motsvarende myndigheter i Buskerud. Det oppfordres til samordning av høringsuttalelser hos berørte myndigheter der planen går på tvers av regionale grenser.

Planen består av totalt ti dokumenter; Planbeskrivelse, detaljplan, reguleringsbestemmelser, ROS-analyse, fagrapport for naturtyperegistreringer, geoteknisk rappost, flom- og vannlinjeberegninger, kartleggingsrapport ang. elvemusling, geometritegninger av adkomstvei og temakart kantsoner. I tillegg inneholder oversendelsen merknader til varsel om oppstart, samt merknader fra planforum i Oppland med forslagsstillers kommentarer. Vedlagt finnes også samlet saksfremstilling og planskjema for Oppland.

DOKUMENTER

Planbeskrivelse

Planskjema

Samlet saksfremstilling

Merknader fra Planforum i Oppland

Merknader til oppstart

VEDLEGG 1 Detaljplan

VEDLEGG 2 Reguleringsbestemmelser

VEDLEGG 3 ROS-analyse

VEDLEGG 4 Fagrapport for naturtyperegistreringer

VEDLEGG 5 Geoteknisk rapport

VEDLEGG 6 Flom- og vannlinjeberegninger

VEDLEGG 7 Kartleggingsrapport elvemusling

VEDLEGG 8 Geometri adkomstvveg

VEDLEGG 9 Temakart kantsoner

 

Spørsmål knyttet til planarbeidet kan rettes til

Sigri Rosø, alrealplanlegger
Epost: sigri.roso@jevnaker.kommune.no 
Telefon 409 00 295

eller

Mari Solheim Sandsund, arealplanlegger
Epost: mari.solheim.sandsund@ringerike.kommune.no
Telefon 408 04 248