Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Høring Tosohagen

Jevnaker kommunestyre vedtok i sak 90/17 den 23.11.2017 å legge forslag til Plan 75 Tosohagen ut til offentlig ettersyn. 

Det er varslet at prosjektet vil bytte navn til  Hauger terrasse.

Planen sendes til regionale myndigheter, lokale høringsparter, berørte grunneiere og rettighetshavere, samt berørte parter og gjenboere. 

Dokumenter i saken

Planbeskrivelse, datert 25.10.17

Plankart, datert 25.10.17

Reguleringsbestemmelser, datert 25.10.17

Illustrasjon til reguleringsplan, datert 25.09.17

ROS-analyse, datert 22.09.17

Merknader til varsel om oppstart

Merknader til varsel om utvidet planområde

Støysonekart E16 avlastet veg, Statens vegvesen, datert 20.09.13

Vurdering av flomfare, overvann og grunnvann, datert 21.09.17

Planskjema

Samlet saksfremstilling

Høringsfrist 15. januar 2018

Høringsfristen er satt til 15. januar 2018.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 jevnaker. Uttalelsene merkes med PLAN 75. Det gjøres oppmerksom på at hver enkelt uttalelse ikke vil bli besvart, men vil behandles som en del av den videre saksgangen og svares ut gjennom saksdokumenter. 

Har du spørsmål?

Spørsmål knyttet til planarbeidet kan rettes til Sigri Rosø Pladsen, arealplanlegger, e-post: sigri.roso.pladsen@jevnaker.kommune.no