Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Eiendomsskattelistene for 2018

Eiendomsskattelistene for 2018 er lagt ut i tiden 1. mars til og med 23. mars 2018

Eiendomsskattelistene er utlagt

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1. mars 2018  til og med 23. mars 2018. Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gårds-, bruks- og eventuelt festenummer), eiendomsskattetaksten, skattesatsen, bunnfradrag (på bolig og fritidseiendom) og utregnede eiendomsskattebeløp.Eventuelle klager må være kommet til kommunen innen fredag 12. april 2018

Eiendomsskattelistene 2018, unntatt næring (Pdf)

Eiendomsskatteliste, næring 2018 (Pdf)

Eiendomsskatt, fritaksliste 2018 (Pdf)

Generelt om eiendomsskatt

Jevnaker kommunestyre vedtok innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret 2015. Eiendomsskatten skal skrives ut for faste eiendommer i hele kommunen med unntak av eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5.Eiendommer som ble innvilget fritak etter eiendomsskatteloven § 7a («eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten») eller § 7b («bygning som har historisk verde») i 2017, har kommunestyret innvilget fritak også i 2018. Søknad om fritak for 2018 for nye søkere, må være eiendomsskattekontoret i hende innen 12. april 2018.

Skattesats endres:

For skatteåret 2018, har kommunestyret vedtatt å øke skattesatsen med 0,5 promille. Det vil si at skattesatsen øker fra 2 promille til 2,5 promille. For boliger og fritidseiendommer, har kommunestyret vedtatt et bunnfradrag på kr 400.000,-.Eiendomsskatten skal betales i fire terminer med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november.

Klagefrist 12. april

Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år innenfor de frister som er fastsatt. Det kan ikke klages på samme grunnlag som det er klaget på tidligere år.I 2018 er fristen for å klage satt til torsdag 12. april.Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret på e-post postmottak@jevnaker.kommune.no eller Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt

Eiendomsskatten kan på bakgrunn av søknad, settes ned eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jfr. Eiendomsskatteloven § 28.Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt unntaksvis. Det er formannskapet som fatter endelig vedtak i saken. Vedtak fattes for ett år om gangen.