Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Eiendomsskatteliste for 2017

Eiendomsskattelister for 2017 er ute til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1. mars 2017 til og med 23. mars 2017. Listen legges ut med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15.

Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gårds-, bruks- og evt. festenummer), eiendomsskattetaksten, skattesatsen, evt. bunnfradrag  og utregnede eiendomsskattebeløp.

Skatteliste bolig og fritid (Pdf) 

Skatteliste næring (Pdf) 

Skatteliste fritak (Pdf) 

Eiendomsskattelistene er også lagt ut på Servicetorget i Samfunnshuset.

Generelt om eiendomsskatt

Jevnaker kommunestyre vedtok innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret 2015. Eiendomsskatten skal skrives ut for faste eiendommer i hele kommunen med unntak av eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5.

Eiendommer som ble innvilget fritak etter eiendomsskatteloven § 7a («eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke  eller staten») eller § 7b («bygning som har historisk verde») i 2016 har kommunestyret innvilget fritak også i 2017. Søknad om fritak for 2017 for nye søkere, må være eiendomsskattekontoret i hende innen 1 måned fra annonsering.

Skattesats endres ikke

For skatteåret 2017 har kommunestyret beholdt eiendomsskattesatsen uendret, dvs 2 promille. For boliger og fritidseiendommer har kommunestyret i tillegg vedtatt et bunnfradrag på kr 400.000,-.

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november

Klagefrist 12. april

Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år innenfor de frister som er fastsatt. Det kan ikke klages på samme grunnlag som det er klaget på tidligere år.

I 2017 er fristen for å klage satt til onsdag 12. april.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret på e-post postmottak@jevnaker.kommune.no eller Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt

Eiendomsskatt kan på bakgrunn av søknad settes ned eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jfr eiendomsskatteloven § 28.

Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt unntaksvis. Det er formannskapet som fatter endelig vedtak i slike saker. Vedtak fattes for ett år om gangen.