Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Bergermoen park - reguleringsplan

Oppstart av reguleringsplan og planprogram til offentlig ettersyn - felt 5B Bergermoen park

I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal igangsettes reguleringsarbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Felt 5B Bergermoen Park i Jevnaker kommune.

Planområdet for Bergermoen Park ligger på gårds- og bruksnr. 150/6.

Planområdet ligger inne i kommuneplanens arealdel for Jevnaker kommune som boligområde.

Planområdet dekker et areal på ca 161 daa.

Planskjema felt 5B Bergermoen

Forslag til planprogram

Variert småhusbebyggelse

Formålet med planarbeidet er å lage en reguleringsplan som tilrettelegger for et boligområde med variert småhusbebyggelse, der fokuset er å lage et godt boligområde der en søker å ta vare på vegetasjon og mest mulig av de eksisterende turveiene.

Det vil gjennom planarbeidet bli gjort en utredning av tiltakenes konsekvenser for omgivelsene. Kommunen har vurdert at tiltaket er utredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 22.06.2017 § 6 b) jf. vedlegg I pkt.25. b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Pkt. 25: Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. Boligområdet er i samsvar med kommuneplanens arealdel, men er ikke konsekvensutredet tidligere.

For planer etter plan- og bygningsloven skal forslagsstiller utarbeide et forslag til planprogram. Forslaget til planprogram er utarbeidet i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger og sendes, samtidig med varsel om oppstart, ut på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Innkomne uttalelser vil bli vurdert og tatt med i det videre planarbeidet. Ansvarlig myndighet, Jevnaker kommune, fastsetter det endelige planprogrammet.

Høringsfrist 3. november 2017

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved Line B. Grønlie tlf. 48 21 69 49, line.gronlie@ramboll.no

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til line.gronlie@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.

Høringsperioden settes fra 22.09.2017 til 03.11.2017.Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Varsel om oppstart av forhandlinger for utbyggingsavtale

I henhold til PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsarbeid. Behovet for en slik utbyggingsavtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Kontaktperson for utbyggingsavtalen er: Lars Flekkerud, tlf: 911 29 616, epost: lars.flekkerud@jevnaker.kommune.no

Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker.

Frist for kommentarer og innspill til utbyggingsavtalen er 03.11.2017.