Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Bergermoen næringspark - offentlig ettersyn

Jevnaker kommunestyre vedtok i sak 18/17 den 16.03.2017 å legge forslag til plan 72 Bergermoen næringspark ut til offentlig ettersyn. Planen sendes til regionale myndigheter, lokale høringsparter, berørte grunneiere og rettighetshavere, samt berørte parter og gjenboere.

Høringsfristen er satt til 31. mai 2017.

Planen med dokumenter

Planen består totalt av seks dokumenter:

Planbeskrivelse med konsekvensutredning, plankart, reguleringsbestemmelser, ROS-analyse, rapport fra biomangfoldsregistrering og trafikkvurdering.

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Plankart

Reguleringsbestemmelser

ROS-analyse

Rapport fra biomangfoldsregistrering

Trafikkvurdering

I tillegg finnes vedtatt planprogram, oppstartsmateriell (kopi av varselbrev, varselkart og annonse i samle-pdf), oppsummering og kommentarer til merknader ved varsel om oppstart, merknader ved varsel om oppstart (samle-pdf for alle merknader), rapport fra kulturminneregistreringer, samlet saksfremstilling og planskjema for Oppland.

Planprogram som vedtatt

Oppstartsmateriell 

Oppsummering og kommentarer til merknader 

Rapport fra kulturminneregistreringer

Samlet saksfremstilling

Planskjema for Oppland

Kontaktinformasjon

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@jevnaker.kommune.noeller per post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. 

Uttalelsene skal merkes med PLAN 72.

Spørsmål knyttet til planarbeidet kan rettes til Sigri Rosø, arealplanlegger. E-post: sigri.roso@jevnaker.kommune.no