Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Planer for Bergermoen industriområde på høring

Nå varsles det oppstart av en helhetlig reguleringsplan for Bergermoen, for å legge til rette for ønsket utvikling i området.

Bergermoen grenser til Eggemoen næringspark med flyplass og teknologibedrifter. Næringsparken er et av Ringerikes største satsingsområder for næringsliv og nyskapning: - Det er naturlig å se utviklingen av de to industri- og næringsområdene i sammenheng, og legge til rette for at Eggemoen og Bergermoen sammen kan tilby arealer og infrastruktur til et bredt spekter av virksomheter og bedrifter, heter det i planprogrammet.

Store arealer som ikke er utnyttet

Store deler av kommunens arealer som er avsatt til industri i reguleringsplanen for Bergermoen vestdel 1 er ikke realisert. For å tilrettelegge for nyetablering og vekst ønsker Jevnaker kommune å klargjøre de ubenyttede arealene for potensielle tomtekjøpere. I nylig revidert kommuneplan er industriområdet utvidet til også å omfatte arealer nord for Bergermoen vest del 1.

Kommunen samarbeider med entreprenør og grunneier (Aasmund Pettersen & Sønn og Trygve Tveter) for å realisere potensialet på Bergermoen gjennom en helhetlig reguleringsplan som skal legge til rette for den ønskede utviklingen i området.

Framdriftsplan

I denne planprosessen er det lagt opp til følgende framdriftsplan:

› April 2016. Varsling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram.

› Juni 2016. Fastsetting av planprogram

› August 2016. Innsending av planforslag med konsekvensutredning

› Okt 2016. Offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning.

› Des 2016/jan 2017. Planforslag med konsekvensutredning til kommunal behandling og vedtak.

Sammen om å skape arbeidsplasser

Kommunen har målsetting om å øke antall arbeidsplasser i Jevnaker og i regionen for øvrig. Jevnaker skal være en næringsvennlig kommune. Et av grepene som kommunen vurderer som viktig for å oppnå disse målene, er å utvikle næringsområdene på Bergermoen i tett samspill med resten av Eggemoen.

I kommuneplanens samfunnsdel heter det at: 
 "… Regionalt samarbeid vil være en viktig forutsetning for å kunne skape et variert og robust arbeidsmarked for kommunens innbyggere i et langsiktig perspektiv. Teknologisk industri på Eggemoen vil, sammen med kunnskapsbasert næring på Hvervenkastet. Ringerike sykehus og Høgskolen i Sørøst-Norge campus Ringerike, være viktige baser for utvikling, også for Jevnakers innbyggere. Nærheten til Gardermoen er også et fortrinn. Kommunens egne næringsarealer på Bergermoen bør utvikles i tett samspill med resten av Eggemoen.

Illustrasjon som viser Bergermoen og Eggemoen sett fra øst