Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Oppsummering om kommunereform

Jevnaker kommunestyre skal ta endelig beslutning om kommunereformen 21. juni. Rådmannen anser dette for å være en politisk oppsummering, og fremmer av den grunn ikke noen innstilling. 

Se saksdokumentene til kommunestyremøtet 21. juni 2016

Jevnaker valgte å innta en aktiv rolle i kommunereformarbeidet. Dette har bidratt til å prege utredningsarbeidet med Ringerike og Hole kommuner.

Uklare premisser

Prosessen har etter rådmannens vurdering lidd under: 

a) Regjeringens framdriftsplan har vært rigid og lite tilpasset lokale prosesser og lokal modning. Det synes å ha vært viktigere for regjeringen å få fram en proposisjon til behandling våren 2017 (det vil si i løpet av inneværende stortingsperiode) enn å legge til rette for å lykkes md sitt prosjekt.

Da reformarbeidet startet, burde alle premisser være på plass: ny regioninndeling, nye oppgaver og nytt inntektssystem. Ingenting av dette var på plass da reformarbeidet i kommunene startet opp og har vært en betydelig hemsko for reformarbeidet.

Å få et kommunevalg midt inne i reformprosessen kan heller ikke anbefales. Ordførerskifter og mange nye folkevalgte stopper prosessene og gjør at man på mange måter må restarte dem. Dette har ført til dårlig eierskap til reformprosessen for mange av de folkevalgte.

b) Holes vingling i valg av reformpartnere har forsinket utredningsarbeidet betydelig og ført til altfor liten tid til dialog, innbyggermedvirkning og eierskap til prosessen. Til tross for at Jevnaker kommune gjorde sitt vedtak allerede i september 2014 om å gå i gang med utredning, startet ikke utredningsarbeidet før et halvt år i påvente av Holes avklaring.

Prosessen mistet ytterligere svært viktige måneder fra alle rapportene var ferdige i september til Holes inntreden i slutten av desember. Dette var måneder som burde vært benyttet aktivt til innbyggerinvolvering. Dette kom man derfor i gang med altfor sent og hadde meget liten tid til «den gode samtalen» om fordeler og ulemper med reformen.

Hovedtrekk ny, felles kommune

I korte trekk viste utredningene om ny felles kommune at de tre kommunene hadde mye å hente ut av en sammenslåing gjennom:

  • Sterkere og mer robuste fagmiljøer og dermed bedre kvalitet på tjenestene
  • Regionen vil styrke sin samfunnsutviklerrolle med samlede krefter når regionen står foran svært store endringer som følge av ny jernbane og vei.
  • En ny kommune starter med blanke ark og kan bygge opp en effektiv og moderne virksomhet og hente ut gevinster av en rasjonell virksomhet, som skal komme innbyggerne til gode.
  • På hvert av tjenesteområdene er én av kommunene bedre enn de andre. Denne kunnskapen legges til grunn for å skape det beste på tvers av nåværende kommunegrenser.

Hovedtrekk egen kommune

Styrker

● Oversiktlig, nærhet og mye lokal kunnskap

● Effektiv saksbehandling / Korte beslutningslinjer

● Gode kontrollmuligheter

● Sannsynligvis enklere med både involvering og samarbeid

Svakheter

● Fagmiljøene er små. Få ansatte er sårbart, særlig ved sykdom/fravær/turnover

● Vanskelig å rekruttere innen enkelte fagområder

● Svak kommuneøkonomi går ut over tilbudet til innbyggerne

● Kapasitets- og kompetanse-problemer på flere viktige områder

● Lite spisskompetanse – vanskelig å «svelge» nye oppgaver fra staten