Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Myrskogen skianlegg - varsel om planarbeid

Jevnaker Idrettsforening Ski (JIF Ski) ønsker å utvide skianlegget på Myrskogen.Tiltaket har en størrelse, og et omfang som tilsier at det er behov for å utarbeide reguleringsplan for området (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd).

Ved å utarbeide reguleringsplan får man belyst alle planfaglige forhold rundt tiltaket som f.eks. trafikale forhold, forholdet til naboer, kulturminner, biologisk mangfold etc.

Planområde

Kartutsnitt som viser områdetPlanområdet er vist på kartutsnittet over, og omfatter eiendommene Gnr: 122, Bnr: 1; Gnr: 122, Bnr: 49; Gnr: 122, Bnr: 57 i Jevnaker kommune.

Planens hensikt

Intensjonene med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av idrettsanlegget, herunder opparbeidelse av trasé, for skiløype om vinteren og rulleskibane om sommeren.

Overordnet planstatus

I kommuneplanen er området avsatt til idrettsanlegg; landbruks-, natur- og friluftsformål samt veiareal. Eiendommen har ingen vernestatus. Planforslaget innebærer endring av formål.

Tema som utredes

Tema som skal utredes i forbindelse med planarbeidet er:

  • Bebyggelse, struktur og tiltak
  • Naturmiljø og biologisk mangfold
  • Grønnstruktur
  • Trafikk og teknisk infrastruktur

Krav om konsekvensutredning

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 annet ledd jf. forskrift om konsekvensutredninger. Det er utarbeidet et planprogram som beskriver planarbeidet og fastlegger hvilke utredninger som skal belyses. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn samtidig med melding om oppstart.

Alle dokumenter i saken legges ut på Servicetorget i Samfunnshuset, eller kan lastes ned herfra:

Varslingsbrev

Kopi av annonse

Oversiktskart

Detaljkart

Utsnitt av gjeldende plan for området

Forslag til planprogram

Planskjema

Innspill, samråd og medvirkning

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig og innen 20.10.16 til:

Pilot Arkitekter AS

Pb. 457 Skøyen

0213 OSLO

Faks: 23 13 12 01

E-post: andreas@pilotarkitekter.no

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til sivilarkitekt MNAL Andreas Haukeland, tlf. 980 88 224

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Dette vil bli ivaretatt samlet av regulant, og innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen.Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.