Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Fv.241 Branndalsbekken-E-16, Offentlig ettersyn av reguleringsplan for midlertidig anleggsveg Moe gård

Foreliggende planforslag omhandler forslag til etablering av en midlertidig anleggsveg fra fv. 241 inntil ny veglinje for ny E16 ved Branndalsbekken. Strekningen er ca. 500 meter.

Forslaget fremmes etter ønske fra grunneier på Moe gård, som har klaget på vedtaket av reguleringsplanen for ny E16 Eggemoen – Olum. Planforslaget viser opprinnelig at dagens skogsbilveg kan benyttes som anleggsveg mens bygging av ny E16 pågår.

Grunneier mener det vil føre til urimelige ulemper for gårdsdriften dersom dagens skogsbilveg også skal brukes av anleggskjøretøy.

Reguleringsplanen består av plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser i tillegg til dette dokumentet. Det er i tillegg laget en teknisk plan for tiltaket. Hensikten med planen er å gjennomføre anleggsarbeidene på ny E16 med minst mulig forstyrrelser for gårdsdriften på Moe gård. Planen fremmes av Statens vegvesen etter avtale med Jevnaker kommune ihht. § 3.7 i plan‐ og bygningsloven, og vil bli behandlet etter denne lovens bestemmelser.

Det tas sikte på politisk behandling av planen i Jevnaker kommune 2.kvartal 2016. Planen legges ut til offentlig ettersyn i Jevnaker kommune.Tidspunkt for utlegging er 15.2.2016 og frist til å sende inn merknader er 1.4.2016.

Eventuelle merknader sendes til:

Statens vegvesen, Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer

Merkes: «Midlertidig anleggsveg Moe gård «15/225424»

Eventuelle merknader til planen bør inneholde opplysninger om hvorfor og hvordan planen bør endres.

Spørsmål om planen kan rettes til:

Statens vegvesen/ v Bjørn Nyquist, Postboks 1010 Skurva,2605 Lillehammer. Epost:bjorn.nyquist@vegvesen.no, telefon 24058350

eller

Jevnaker kommune v/Sigri Rosø, Kirkegaten. 6, 3520 Jevnaker. Epost:sigri.roso@jevnaker.kommune.no, telefon 61315700

Forslag til detaljregulering, prosjekt: E16 Eggemoen - Olum parsell: Midlertidig anleggsveg fv. 241 - Branndalsbekken 

Planskjema midlertidig anleggsveg