Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Fv. 245 Etablering av holdeplasser ved Strandvegen

Statens vegvesen har på vegne av Oppland fylkeskommune utarbeidet forslag til holdeplasser ved Strandvegen (Dalgarasjen). Eksisterende holdeplass med navn Dalgarasjen, har i dag ingen tilrettelegging eller skilting.

Det er opplyst at busser i nordgående retning stopper i krysset ved Strandvegen, mens sørgående busser stopper i fylkesveien. Det er etterlyst bedre forhold for av- og påstigning. I prosessen er det vurdert flere plasseringer både for nordgående og sørgående stopp.

Alternativene som foreslås, er valgt ut fra hensyn til sikt, krav, trafikksikkerhetsvurderinger, terrengmessige forhold og at holdeplassene både kan betjene boligene i Nøklebyfeltet og Strandvegen i tillegg til friområdet Nøklebytangen. 

Holdeplasser Strandvegen og Dr Hvattums veg 

Dette varselet gjelder etablering av holdeplassved innkjøring til Dr. Hvattums veg (område C) for busser i sørgående retning. Til orientering foreslås det etablering av holdeplass ved Strandvegen (D) for busser i nordgående retning. Dette fremmes som egen reguleringsplan.

Dr Hvattums veg

Fv 245 sett mot nord. Foreslått holdeplass vil anlegges på grøntrabatten til venstre rett etter innkjøring til Dr. Hvattums vei. (ViaPhoto 2015)

Planlagt holdeplass er utformet som kantstopp der bussen stopper i vegbanen. Plattformen har adkomst fra Dr. Hvattums vei og er 15 meter lang og 3 meter bred. Holdeplassen vil bli utstyrt med leskur. Holdeplassen ligger innenfor eiendomsgrensa til fylkesveien, og grenser til kommunal vei. Det kan være behov for å bruke lokalveien under anleggsperioden.

Bussholdeplass ved Dr. Hvattums veg

Forslag til løsning for bussholdeplass. 

Fylkesveg 245 har fartsgrense 50 km/t på strekningen, men gjennomførte fartsmålinger viser langt høyere hastighet. Som fartsdempende tiltak foreslås det å anlegge opphøyd gangfelt tilpasset 50 km/t på fylkesveien ca 100 meter nord for kantstoppet, ved innkjøring til Strandvegen. Dette vil holde hastigheten nede på biler som skal inn mot sentrum.

Videre saksgang

Før gjennomføring av tiltaket vil det bli søkt kommunen om byggetillatelse og om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Jevnaker.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen ved Kjersti Moltubakk, telefon 61271499 eller e-post: kjersti.moltubakk@vegvesen.no

Vi ber om at innspill eller merknader sendes skriftlig til oss innen 10. april 2016. Merknader kan sendes på e-post: firmapost-ost@vegvesen.no eller til vår postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer.

Vi ber om at innspillet merkes «Fv. 245 Holdeplass Strandvegen». Alle innspill vil bli vurdert og vedlagt søknad til kommunen.