Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Fv. 245 Etablering av holdeplass ved Jevnaker sykehjem/Røde Kors-huset - varsel til naboer

Statens vegvesen har på vegne av Oppland fylkeskommune utarbeidet forslag til holdeplasser ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS). 
 
Dagens holdeplass ved JORS er stor, men uegnet for stopp i begge retninger. Det er i dag ingen tilrettelagt eller skiltet holdeplass for busser i nordgående retning langs fylkesveien i nærheten av sykehjemmet.
Foreslått plassering av ny holdeplass ligger rett før innkjøring til Røde Kors-huset og vil betjene både de bussene som kommer fra Jevnaker sentrum via Brugata, og de som følger fylkesveien. 
Fv. 245 Etablering av holdeplass ved Jevnaker sykehjem / Røde Kors-huset -varsel til naboer
Dette varselet gjelder etablering av ny holdeplass ved JORS/Røde Kors-huset(område B).Til orientering foreslås det å utbedre eksisterende holdeplass ved JORS (A)for busser i sørgående retning. 

Planlagt holdeplass er utformet som kantstopp der bussen stopper i veibanen. Plattformen har 15 meters lengde pluss 5 meters nedtrapping i bakkant og 3 meters bredde. I bakkant av plattformen anlegges et tilrettelagt krysningspunkt over til gang- og sykkelvei på motsatt side av vegen. Krysningspunktet gir god tilgjengelighet til holdeplassen, og gir også en sammenhengende gangforbindelse mellom JORS og Røde Kors-huset. 
Kryssløsning/holdeplass ved Røde Kors-huset
Forslag til løsning for kryss og bussholdeplass.

Planlagt holdeplass ligger på motsatt side av kryss med Bergerbakkvegen. Krysset er svært bredt og utflytende, og kan være en trafikksikkerhetsmessig utfordring, ikke minst for myke trafikanter.
Det legges opp til en vesentlig oppstramming av krysset. Dette gir kortere avstand å krysse vegbanen for gående og syklende. I tillegg foreslås det å forlenge rabatten i nedre del av Bergerbakkveien for å skille biltrafikken fra gang- og sykkelvegen. Etablering av holdeplass vil gi et trygt venteareal for reisende med bussen. I tillegg vil etablering av tilrettelagt krysningspunkt, fartsdempende tiltak og oppstramming av kryss med Bergerbakkveien bidra til å bedre trafikksikkerheten.
Holdeplass ved Røde Kors-huset
Fv 245 sett mot nord. Foreslått bussholdeplass vil anlegges på grøntrabatten til høyre. (ViaPhoto 2013)

Kantstoppet ligger på en rett strekning der det er registrert til dels høy fart. Som fartsdempende tiltak foreslås det å anlegge fartshump tilpasset 40 km/t på fylkesveien rett etter kantstoppet, og forlenge sonen med 40 km/t til 50 m etter avkjørsel til Røde Kors. Holdeplassen ligger i all hovedsak innenfor eiendomsgrensa til fylkesvegen. En liten del av planlagt bussplattform vil komme inn på gnr. 150/828 som eies av Jevnaker kommune. Det kan være behov for å bruke deler av denne eiendommen under anleggsperioden. 
Gi innspill innen 10. april
Før gjennomføring av tiltaket vil det bli søkt kommunen om byggetillatelse og om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Jevnaker.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen ved Kjersti Moltubakk, telefon 61271499 eller e-post: kjersti.moltubakk@vegvesen.no
Vi ber om at innspill eller merknader sendes skriftlig til innen 10. april 2016.
Merknader kan sendes på e-post: firmapost-ost@vegvesen.no eller til postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer. Alle innspill vil bli vurdert og vedlagt søknad til kommunen.