Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Felles løft for tidlig innsats

Kristin Løchsen, virksomhetsleder Helse i Jevnaker kommune, sammen med Øyvind Kvello.Kristin Løchsen, virksomhetsleder Helse, sammen med Øyvind Kvello på helsestasjonen, der jordmor, helsesøster, skolehelsetjeneste, psykolog og familieteam har kontorer sammen

«Tidlig innsats» skal være mer enn et honnørbegrep. Nå kurses alle som jobber med barn og unge i Jevnaker i felles holdning og metode.

Kommunen har hentet inn en guru på området, Øyvind Kvello, som jobber med utviklingspsykologi ved NTNU og er kjent forfatter om barn i risiko. Han har også lang erfaring med sakkyndigarbeid for det kommunale barnevernet.

Felles fagdager

«Kvello-modellen» er lagt til grunn i Jevnakers forebyggende plan for barn og unge. Nå satses det på felles fagdager på tvers av profesjoner, for alle som jobber med barn og unge i kommunen. Rektorer, barnevernsansatte og helsesøstre blir nå utfordret av Kvello. Tilsynelatende en trivelig trønder, men med nok av spørsmål:

-Kommunen har planer, men jobber dere i tråd med dem? Vet alle hva de skal gjøre? Og viktigst av alt, fører innsatsen deres til at det blir bedre for barnet?

Lojaliteten hos barnet

Barna skal stå øverst i ansattes «lojalitetshierarki», og dette må minnes om hele tiden. Voksne skal alltid ha deres beste for øye, ikke sine egne profesjonsinteresser eller andre hensyn som fort slår inn i en travel hverdag.

Det skal ikke handle om hvor «belastende barnet er for systemet», men hvordan løfte i flokk for å møte barnet og foreldrene. Øyvind Kvello jobber med flere kommuner, og ser at organiseringen av tjenestene har mye å si.

–Hver kommune må finne ut hvordan samarbeidet kan fungere best hos dem. Noe fasitsvar finnes ikke, men noen felles trekk er det: Fagfolkene som bidrar inn, må være trygge på egen kompetanse. De grep man blir enige om, skal gjennomføres. Effekten av tiltak skal måles, understreker han.

Spesielt har han et kritisk blikk på antall timer i drøftingsmøter som det generelt ikke kommer mye ut av, for barnas del.

Den glemte alder: barneskolen

Mye oppmerksomhet er rettet inn på barns utvikling i sped/småbarnsalder, og i ungdomsårene.

– Barneskolen er den glemte alder. Et stort paradoks, for det er få perioder av våre liv hvor vi har så rask utvikling som nettopp da. Spesielt 7-8-årsalderen, sier utviklingsspsykologen. Barnas utvikling, fysisk størrelse og psykisk modenhet, varierer enormt. I en og samme klasse kan det være 4-5 års forskjell i psykisk alder fra den mest modne jenta til den minste gutten som er født på slutten av året.

«Den inkluderende skolen
er et fantastisk prosjekt,
men den er et ambisiøst
prosjekt»

For å fange opp barneskolebarn i risiko, er det to faktorer som er særlig viktige å vurdere: fravær og vennskap.

De utagerende og de tause

«…han er ukonsentrert, umoden, har språkrelaterte vansker»…. Dette er en gjengs beskrivelse. For det handler om kjønn. På landsbasis er 75 prosent av barna som blir henvist til spesialundervisning, gutter.

Tallene for spesialpedagogisk bistand er høye i Jevnaker: Ungdomstrinnet ved Jevnaker skole: 15,5 prosent, barneskolene Bergerbakken og Toso: 7 prosent. Landssnitt er 5 prosent.

–Forteller tallene om barna, eller sier de noe om systemet? Vi må vurdere antall henvisninger, omfang av tiltak og mengde av dokumentasjon opp mot effekt for barnet, sier Kvello. Det kan være grunn til å stille spørsmålstegn ved hvordan de pedagogiske arenaene er laget overfor gutter: –Disse  utagerende, trassige og opponerende barna, som ikke vil innordne seg. Tristhet, engstelse og dårlig selvbilde, er det noe vi lever bedre med, så lenge det foregår stille, uten «bråk og styr»…?

Rektor ved Bergerbakken skole var en av de 35 ansatte som deltok med interesse på fagdag nylig:

–Noe så enkelt som å snakke med i stedet for å snakke til, kan åpne opp mye og gi god effekt. Da får vi høre hva som egentlig er barnas utfordringer. Vi bygger en relasjon, barnet tar eierskap og yter mye mer selv, er rektor Roy Korsliens erfaring.

Rektor Roy Korslien ved Bergerbakken skole sammen med Nina Gabrielsen, rådgiver, og Mette Enger, helsesøster i skolehelsetjenesten.Roy Korslien, rektor ved Bergerbakken skole, i gruppearbeid med Nina Gabrielsen, rådgiver, og Mette Enger, som er helsesøster i skolehelsetjenesten.

 

 

 

Fakta

  • Jevnaker kommune satser på forebyggende arbeid for barn og unge.
  • Ansatte fra Oppvekst og læring og Helse og omsorg i Jevnaker kurses i felles metodikk.
  • Våren 2016 er det fagdager i februar, april og juni. 
  • Det er egne fagdager om barn i aldersgruppen 6-13 år, 0-6 år og om lederansvaret.
  • Barnehageansatte, lærere og leger har egne kveldsmøter.
  • Forebyggende plan for barn og unge er under revisjon, og skal legges fram for politisk behandling høsten 2016.