Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Elgkollen, felt 6F, del av Midtre Olimb (Gnr./Bnr. 123/1, 129/1, 3 og 4)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med reguleringsplan for hytteområdet for felt 6F, godkjent i kommuneplanens arealdel 2016 - 2026. Samtidig sendes forslag til planprogram på høring.

DOKUMENTER TIL NEDLASTING (PDF):

Figur: Utsnitt av godkjent kommuneplanens arealdel 2016 – 2026 for Jevnaker kommune. Felt 6Fer vist med gul farge på kart over. Planområdet er inkl. adkomstveg fra nord. Lunner kommune i vest.

Figur: Utsnitt av godkjent kommuneplanens arealdel 2016 – 2026 for Jevnaker kommune. Felt 6Fer vist med gul farge på kart over. Planområdet er inkl. adkomstveg fra nord. Lunner kommune i vest.

Areal+ AS utfører planarbeidene for Midtre Olimb Gårdsopplevelser ANS, gbnr 123/1, som har tatt initiativ til planleggingen i samarbeid med 3 andre grunneiere gbnr 129/1, 3 og 4.

Oversiktskart som viser planområdet med rød stiplet linje.

Oversiktskart som viser planområdet med rød stiplet linje.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye frittliggende fritidsbebyggelse, utleiehytter/ fritids-/turistformål, skiløype, utfartsparkering, vegnett og grøntstruktur.

Planområdet er på 187 dekar og omfatter eiendommene g/bnr.: 123/1, 129/1, 3 og 4. 

Planområdet ligger sør for Grasbergtjerna / Olimbseter, nord for Helgehaugen og sør og vest for Gjerdingsveien.

Planområdet grenser i øst til godkjent reguleringsplan for Mylla Panorama. Denne reguleringsplanen viser mulige vegadkomster til planområdet, som er valgt bort i planarbeidet. Det søkes om ny veg fra nord. Området har svak helling mot nord, mens det søndre området er flatere og noe myrlendt.

Forslag til planprogram sendes på høring og er vedlagt sammen med kart og sjekkliste.

Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes Areal+ AS v/Petter Mogens Lund på e-post: petter@arealpluss.no;  tlf. 976 61 976, ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer innen 06. januar 2017. Kopi sendes postmottak@jevnaker.kommune.no; eller pr post: Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker.

Mottatte merknader vil bli oppsummert, kommentert og vurdert. Deretter vil planprogrammet bli sent for fastsetting av Jevnaker kommune.

Etter dette vil planforslaget med plankart, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, ROS-analyse og sjekklister sendt kommunen for behandling, trolig  i løpet av våren 2017.

I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil planutvalget – legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med ytterligere merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

Kart og andre dokumenter er også tilgjengelig på www.arealpluss.no 

DOKUMENTER TIL NEDLASTING (PDF):