Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

En kommune i ringeriksregionen?

De tre kommunene i ringeriksregionen starter nå arbeidet med kommunereformen. Dette er klart etter et vedtak i tre punkter i Ringerikstinget 26. november:

 1. Hole, Jevnaker og Ringerike går åpent inn i utredningsarbeidet for eventuelt å skape en ny kommune
 2. Det utarbeides felles verdigrunnlag og prinsipper som skal legges til grunn i den videre prosessen
 3. Ringerikstinget anmoder rådmennene om å utarbeide likelydende saksframlegg i samsvar med de forslag rådmennene har skissert i saksframlegget og ovenstående punkt 1 og 2. Herunder lages en felles informasjonsstrategi og medvirkningsprosess

Ringerikstinget består av formannskapspolitikerne i de tre kommunene.

Første sonderinger nå

Ordfører i Jevnaker, Hilde Brørby Fivelsdal, sa blant annet at:

- For meg er det viktig med et langsiktig perspektiv; kan vi inn i framtida skape noe bedre enn vi tilbyr i dag? Nå skal vi utrede dette med åpenhet og nysgjerrighet. Det er nesten så jeg angrer på at jeg har bestemt meg for ikke å stille til gjenvalg til høsten! 

Samtidig understreket hun at det er sonderinger, ikke forhandlinger, det er snakk om nå i første omgang. Både Hilde Brørby Fivelsdal og ringeriksordfører Kjell B. Hansen er tydelige på at de tre kommunene i ringeriksregionen skal tilnærme seg hverandre som likeverdige partnere, uavhengig av kommunestørrelse. 

De lokale kommunestyrene vil ventelig få første del av denne saken på bordet i februar 2015, men prosessen vil gå i lengre tid. Regjeringens utgangspunkt er at eventuelle sammenslåinger skal være gjennomført 1.1.2020. Mer informasjon om prosess

Større og robuste kommuner

Regjeringen ønsker med kommunereformen å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen:

 • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 • Styrket lokaldemokrati

Mer om de ulike punktene 

1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.

2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.

4) Styrke lokaldemokratiet 
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.

Mer informasjon på www.kommunereform.no

Verktøy på nett for å utrede sammenslåing nykommune.no

Ti kriterier

Ekspertutvalget for kommunereform har satt opp ti kriterier for kommunene – som alle kommuner må vurdere:

1. Tilstrekkelig kapasitet

2. Relevant kompetanse

3. Tilstrekkelig distanse

4. Effektiv tjenesteproduksjon

5. Økonomisk soliditet

6. Valgfrihet

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

8. Høy politisk deltakelse

9. Lokal politisk styring

10. Lokal identitet

Mer informasjon om ekspertutvalgets arbeid

Spørsmål til politisk diskusjon

Her er noen overordnede spørsmål som ifølge regjeringens veileder kan være aktuelle for diskusjon i kommunestyret:

 • Hvor godt klarer kommunen å stå alene i et 20-30-års perspektiv?
 • Er kommunen avhengig av en eller flere nabokommuner for å levere lovpålagte velferdstjenester til sine innbyggere?
 • Hvor omfattende kan et interkommunalt samarbeid være før samarbeidsulempene blir større enn fordelene?
 • Hvilke utfordringer står man overfor når det gjelder ivaretakelse av kommunale oppgaver?
 • Hvilken gjennomføringsevne har kommunen på de ulike områdene kommunen har ansvaret for?
 • Greier kommunen å nå de mål den har satt seg?
 • Hva er visjoner og mål for framtidig utvikling?
 • Hva kreves for å realisere disse målene, og hvilke effekter kan man oppnå gjennom å bli en del av en større kommune?