Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samsjøberga foreslått vernet

Fylkesmannen i Oppland foreslår vern av 14 skogområder i Oppland. Ett av områdene som foreslås vernet er Samsjøberga i Jevnaker kommune, som er ca. 4060 dekar stort. 

Samsjøberga er i likhet med de andre områdene i fylket foreslått vernet som naturreservat. Dette innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Formålet med vernearbeidet er generelt å sikre et representativt utsnitt av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur. Områdene som foreslås vernet har truete og sjeldne skogtyper og rik vegetasjon med forekomst av sjeldne og sårbare plantearter som står på den norske rødlista (arter som står i fare for å bli utryddet).

Planen er ute på høring, og frist for å gi uttalelse til fylkesmannen er 15. august 2014.