Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Nye veinavn i Jevnaker

Behov for gateadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av nødetatene for å sikre rask og effektiv utrykning. For å få dette til å fungere, trengs det gateadresser som er koordinatfestet. Derfor tildeles nå gateadresser for hele Jevnaker.

I denne forbindelse endres også utstrekningen på noen veier.

Nye veinavn

Etter at navneutvalget har vært i sving med stort engasjement fra folk, og kommunestyret har vedtatt forslaget, er dette de nye veinavnene: 

1. Sognsveien
Vei fra grense Gran til Sognsbakka. L= 920 m

2. Veloveien
Vei fra Grindvollinna til Sognsveien/Sognsbakka. L= 2600

3. Sognsbakka
Vei fra Fjordlinna RV 240 opp til Sognsveien. L= 2400 m

4. Grindvollinna
Forlengelse av Grindvollinna til husmannsplass under Gunstad gård.

5. Vaterudsvegen
Forlengelse av Vaterudsvegen fra Grindvoll til husmannsplass under Gunstad gård

6. Prestensrudveien
Fra Feldbergveien til Storetjernsveien. L= 1600 m

7. Feldbergveien
Fra Klinkenbergveien til E-16. L= 1900 m

8. Gjerdingsveien
Fra avkjøring E-16 Olumslinna til Gjerdingen (vann i Nordmarka). L= 9600

9. Trantjernveien
Vei fra Gjerdingsveien til Trantjern v/167/3, rundt tilbake til Gjerdingsveien. L= 1550

10. Sinderdalsveien
Fra Svenåvegen v/Tverrsjøen til Sinnerdalen. L= 4900 m

11. Holoaveien

12. Fallaveien
Vei fra Bakkaveien til Flekkerøymyra på Jevnaker vestås. L= 4900

13. Haugsveien
Vei fra Klinkenbergveien til 126/9. L= 330 m

14. Karlsrudveien
Vei fra Klinkenbergveien til 140/13. Tidligere del av Klinkenbergveien. L= 550 m

15. Sandvikslandet
Avkjøring fra Bakkavegen v/164/14 tilbake til Bakkavegen v/161/15. L= 410 m

16. Steinhusveien
Fra avkjøring Vestsidevegen til 161/27. L= 340 m

17. Fjellsjøvegen
Fra Lunnergrense til Gjerdingsveien (ny)

18. Svenåvegen
Fra ferist v/146/70 frem til Gjerdingsveien. L= 7500 m

19. Bakkavegen
Rv 245 fra 153/1 til avkjøring Fallaveien. L= 3900 m

20. Vestsidevegen
Fra grense Gran til Bakkavegen v/avkjøring til Fallaveien. L= 10100 m

21. Haugergata
Fra Gamlevegen til Hauger gård

22. Hadelandsveien
Rv 241 fra «Delet» til kryss «Riges plass» E-16 Glassverkveien. L= 2700 m

23. Åserudveien
Fra Kanadaveien til 139/43 og 139/49. Skogsvei til endes.

24. Kanadaveien
Fra E-16 Olumslinna v/140/1 og 140/46 til E-16 Olumslinna v/123/2

25. Øvre Vangsvei
Vei fra E-16 Olumslinna til 141/1 (vei inn til Jevnaker kirke og Øvre Vang gård)

26. Holtåsveien
Vei fra Gjerdingsveien til grense Lunner v/Holtåsen.

Kart som viser hvor de nye veinavnene er plassert i Jevnaker  kommune
Klagemuligheter

Etter stedsnavnloven er det bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages, og ikke selve navnevalget. Vi kan tenke oss at en kommune har vedtatt et adressenavn: Nesøyaveien. Det lokale historielaget klager på vedtaket, og mener navnet bør skrives Nesøyveien, som etter historielagets syn er mest i samsvar med vanlig norsk navnelaging. Dette vil være en klage på skrivemåte, og klagen skal behandles etter reglene i stedsnavnloven. Dersom det samme historielaget derimot klager på vedtaket og mener at den aktuelle adresseparsellen burde fått et helt annet navn, for eksempel Sørtorpet etter en nedlagt husmannsplass, faller denne klagen utenfor reglene i stedsnavnloven.

Hvem kan klage?

Hvem som har klagerett i en navnesak, går fram av stedsnavnlovens § 10. I saker som gjelder adressenavn og navn på kommunale anlegg og institusjoner, er det først og fremst lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organer og virksomheter, som for eksempel Statens kartverk og andre som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Eier eller fester har ikke klagerett på skrivemåten av et adressenavn etter stedsnavnloven, men skal etter matrikkelforskriftens § 50 (7) få anledning til uttale seg om adressetildelinga før kommunen tildeler eller endrer adresse. Adressenavnet er bare en del av adressetildelinga, og eventuelle klager eller innvendinger fra den som eier eller fester den aktuelle eiendommen, behandles etter reglene i forvaltningsloven. Etter § 10 i forskriften til stedsnavnloven skal en klage alltid begrunnes. Begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd som klagen gjelder.

Hvem skal klagen sendes til?

Klagen sendes til Jevnaker kommune, som forbereder klagesaka på samme måte som ved førstegangsbehandlinga. Det vil blant annet si at navnet på nytt må ut på lokal høring og sendes til stedsnavntjenesten for uttalelse. Dersom klageren ikke får medhold av kommunen, skal saka sendes til Klagenemnda for stedsnavnsaker. Klagenemndas vedtak er endelig.

Se dokumentene til saken i møtekalenderen for kommunestyret 12.12.2013

Tidligere artikkel: Nye veinavn - her er forslag