Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Nye E16 gir tettstedsutvikling

Ny E16 gir store muligheter for tettstedsutvikling. Når eksisterende vei blir «gamleveien» og tungtrafikken er over på nyveien, får vi halvparten av dagens biltrafikk. Gående og syklende kan ferdes på en mye tryggere måte, innledet ordfører Hilde Brørby Fivelsdal det åpne møtet 22. januar 2014. Se bilder fra folkemøtet på Flickr 

Pluss for folkehelsa, mindre støy og estetisk sett penere miljø er andre momenter ordføreren legger vekt på.

Tidligst i år 2020

Reguleringsplanen for såkalt avlastet vei, som gamlevei heter i veivesenets språkdrakt, dekker strekningen fra tidligere Randsfjord glassverk til Jevnakers sentrum Nesbakken. Planen vil også bli vurdert i sammenheng med områdeplan for Nesbakken.

Illustrasjon som viser snitt av hvordan det kan bli i VerkevikaIllustrasjon som viser snitt av hvordan det kan bli i Verkevika, der gående og syklende får god kontakt med Randsfjorden.

Det er anslått at tiltak på avlastet vei vil koste ca 80 millioner kroner, uten merverdiavgift (moms). Hele veiprosjektet vil koste ca 2,3 milliarder kroner.

Nye E16 er planlagt med byggeperiode 2016-2019, slik at tiltak på avlastet vei kan skje cirka 2020 dersom tidsplanen holder. – Vi må få bygget nyveien først og få bort trafikken før vi kan starte på avlastet vei, sier Bjørn Nyquist, som er planleggingsleder. Trafikken vil ventelig bli halvert fra dagens 12.000 kjøretøy pr døgn.

Miljø for gående og syklende

Her er noe av det som er planlagt, og som skal skape et grønt og vakkert miljø som innbyr til å ta beina og sykkelen fatt:

  • Sammenhengende gang- og sykkelvei
  • Bilene skal vike, kjørebredde smalnes inn til seks meter
  • 40 km/t på det meste av strekningen
  • Opprydding og sanering av atkomstveier
  • Rundkjøring ved Hadeland Glassverk
  • Haugerenga (Toso) får oppholds- og sitteplasser
  • Randsfjorden får sitteplasser, lys og strandpromenade
  • Gamle fine trær tas vare på, flere trær, stauder og vårløk skal plantes

Prosessen videre

Reguleringsplanen er ute på høring til 3. februar 2014, og det er viktig å gi innspill nå. Det er i denne fasen at grunneiere har mulighet til å påvirke. Det er fysisk berørte parter Statens vegvesen forholder seg til, ikke naboer. Det gis erstatning for hekker, trær og gjerder.

Etter høringsfristen går prosessen videre med at reguleringsplanen skal godkjennes av kommunestyret i 1. halvdel 2014. Etter det kan Statens vegvesen starte grunnerverv. – Vi vil invitere til møter og også reise rundt og besøke hver enkelt. Vi registrerer grunn, skog og bygninger med foto og takst, forteller grunnerverver Bjørnar Semmingsen.

De jobber for vei, f.v. Ane Tingstad Grav, Ingrid Sætre, Bjørnar Semingsen, Bjørn Nyquist og Ratab Malik.
De jobber for vei, f.v. Ane Tingstad Grav, Ingrid Sætre, Bjørnar Semmingsen, Bjørn Nyquist og Ratab Malik.

Presentasjoner fra åpent møte 22.1.2013

Overordnete føringer for planarbeidet v/planleggingsleder Bjørn Nyquist

Tiltak på avlastet vei, ved prosjektleder og landskapsarkitekt Ingrid Sætre

Grunnervervsprosessen, ved grunnerverver Bjørnar Semmingsen

Forslag til detaljreguleringsplan, ved Ane Tingstad Grav, Multiconsult