Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ny plan for helse og omsorg

Strategiplan for helse og omsorg for perioden 2014-16 er vedtatt. Planen er bygget opp rundt åtte prinsipper for gode omsorgstjenester som er vedtatt på nasjonalt hold.

Helse- og omsorgstjenesten:

  • bygger på et helhetlig menneskesyn
  • er basert på medbestemmelse, respekt og verdighet
  • er tilpasset brukernes individuelle behov
  • viser respekt og omsorg for pårørende
  • består av kompetente ledere og ansatte
  • vektlegger helsefremmende aktivitet og forebyggende tiltak
  • er fleksibel, forutsigbar og tilbyr koordinerte og helhetlige tjenester
  • er lærende, innovativ og nyskapende

Kortversjonen av disse åtte punktene kan oppsummeres slik:

M ULIGHETER

I NITIATIV

R ESPEKT

A NSVAR

K OMPETANSE

E NGASJEMENT

L IVSKVALITET

Tilpasset den enkelte bruker

Planen bygger på Morgendagens omsorg (St. meld. 29, 2012-2013), Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 (St. meld. 16, 2010-2011) og Samhandlingsreformen (St. meld. 47, 2008 - 2009).

Med samhandlingsreformen ønsker regjeringen å sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, på økt brukerinnflytelse, på behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus.

Ett av hovedmålene er å utvikle en ny kommunerolle, slik at kommunene i større grad enn i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpet. Det legges derfor opp til økt støtte av pasientens egenmestring, økt innsats på forebyggende og helsefremmende tiltak og utbygging av lavterskeltilbud.

Slik skal utfordringene møtes

For å lykkes med dette kreves det nye arbeids- og samarbeidsformer, nytt tjenesteinnhold og nye måter å løse oppgavene på.

I planen kan du lese mer om hva dette konkret betyr for Jevnakers del og hvordan helse- og omsorgstjenesten i denne kommunen arbeider fremover. Planen inneholder fakta om folkehelse, innbyggertall og utvikling. Planen belyser også utfordringer som etikk, rekruttering og lærende organisasjon.

Planen er vedtatt av kommunestyret 16. oktober.

Gå til møtedatoen for å lese hele dokumentet