Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Ny konsesjonsperiode for flyplassen på Eggemoen

Jevnaker kommunen støtter søknad om forlenget konsesjon for Eggemoen flyplass. Det forutsettes at aktiviteten på flyplassen ikke medfører negative støymessige konsekvenser for tettbebygde områder i Jevnaker.

Dette er rådmannens innstilling til kommunestyret 20. mai. Saken ble enstemmig vedtatt som  innstillingen. Gå til møtedato for å se alle saksdokumentene

Konsesjon som nå

Det er Tronrud Engineering AS som søker om forlengelse av konsesjonen, og dette innebærer ingen endringer i gjeldende konsesjonsbestemmelser. Konsesjonen innebærer inntil 15.200 årlige flybevegelser, inntil 10 passasjerer og vekt inntil 5,7 tonn.

På sikt foreligger det planer om å endre konsesjonen, slik at flyplassen blir mindre vær- og lysavhengig ved å benytte instrumentflygning når det er dårlig sikt. Gjennom endret konsesjon vil det trolig også søkes om å ta imot større fly.

Dersom det søkes om endret bruk i framtiden, forutsettes det at søknad om konsesjon legges ut på høring og at Jevnaker kommune blir høringspart. 

Teknologipark

Jevnaker kommune er positiv til den høyteknologiske næringsutviklingen som skjer på Eggemoen. Deler av denne virksomheten baserer seg på flyplassen. Kommunen ønsker derfor å legge til rette for at denne næringsutviklingen kan vokse. Jevnaker kommune ser det som svært nyttig å bli jevnlig orientert om Tronrud Engineerings planer for videre drift av flyplassen.

Det var i 2004 at Tronrud Engineering AS fikk konsesjon til å anlegge, drive og inneha Hønefoss flyplass, Eggemoen. Den gangen anbefalte kommunestyret i Jevnaker konsesjon, men var opptatt av mulige støykonsekvenser. Kommunestyret mente at flysoner anbefalt av SINTES skulle følges, og at landinger eller avganger ikke skal skje mellom kl. 22:00 og 07:00, og disse to punktene ble tatt hensyn til.