Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Flertall for storkommune

Kommunestyret i Jevnaker ønsker i kommunereform-arbeidet først og fremst å se på muligheten for en storkommune Ringerike/Hadeland, med de fem kommunene Ringerike, Hole, Gran, Lunner og Jevnaker.

Alternativet med å utrede en storkommune er vedtatt med 13 mot 6 stemmer i kommunestyret 4. september.

Deretter ble to forslag satt opp mot hverandre:

Arbeiderpartiet foreslår å gå mot Ringerike dersom en storkommune ikke lar seg realisere, og dette forslaget fikk 12 stemmer, mot SVs forslag om å utrede både Ringeriksregionen og Hadelandsregionen, som fikk 7 stemmer.

Innbyggere skal involveres

Folkeavstemning, eller andre måter å involvere innbyggerne på, skal kommunestyret komme tilbake til. - Kommunaldepartementet jobber med å lage et opplegg for innbyggerinvolvering som er et annet opplegg enn folkeavstemning. Det er lovpålagt at man skal spørre innbyggerne, men ikke avklart på hvilken måte, orienterte rådmann May-Britt Nordli.

Aps forslag

Forslaget fra Ap, ved Wenche Gundersen, er i sin helhet formulert slik:

Jevnaker kommune vil innta en aktiv rolle i kommunereformarbeidet.

Jevnaker kommunestyre inviterer nabokommunene til å utrede mulighetene for en storkommune gjennom sammenslåing av kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Gran og Lunner. Hvis dette ikke er mulig, ønskes utredet mulighetene for en sammenslåing mellom kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker. 

I tillegg skal det utredes om Jevnaker skal bestå som egen kommune.

Jevnaker kommune deltar i reformprosessen som tilrettelegges av fylkesmannen i Buskerud og KS.

Jevnaker kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til.

Rådmannen gis i oppdrag å forberede Jevnakers deltakelse i kommunereformen og legge fram en sak for kommunestyret om innhold og framdriftsplan for prosessen. Jevnaker kommunestyre tar sikte på å fatte vedtak om kommunen vil slå seg sammen med andre kommuner eller ikke innen juni 2016.  

(KS er Kommunesektorens organisasjon)

SVs forslag

Forslag fra SV, ved Tommy Lafton

Jevnaker kommune prioriterer å utrede følgende alternativer i kommunereformprosessen:

- Jevnaker kommune består som egen kommune

- Parallelt utrede alternativene Gran/Lunner/Jevnaker og Ringerike/Hole/Jevnaker

Jevnaker kommune takker ja til invitasjonen fra Gran og Lunner kommuner om å avklare en felles Hadelandskommune

Jevnaker kommune deltar i reformprosessene som tilrettelegges av fylkesmennene i Buskerud og Oppland og KS

Ellers er de to siste avsnittene som foreslått av rådmannen

Sps forslag

Forslag fra Senterpartiet, ved Anne Bratvold.

Jevnaker kommune vil innta en aktiv rolle i kommunereformarbeidet.

Jevnakers prioriterte alternativer i kommunereformprosessen er:

  • Sammenslåing med Gran og Lunner kommuner. 
  • Sammenslåing mellom Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner.
  • Bestå som egen kommune

En eventuell sammenslåing avgjøres ved folkeavstemning.

Se alle dokumenter til saken i møtekalenderen for kommunestyret 4. september