Kontakt oss

PPT
Telefon:
61 31 57 00

PP-rådgiver og teamleder
Kristin Eide
Tlf. 409 20 501        

PP-rådgiver
Nazaneen Gorgin
Tlf. 409 20 550      

PP-rådgiver
Melissa Debruyn Johansen
Tlf. 409 04 254

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

PPT og logoped

Her finner du mer informasjon om pedagogisk-psykologiske tjeneste og logopedtjenesten.

PPT

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

  • tidligere eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
  • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Logoped

Logopedtjenesten i Jevnaker arbeider for barn, unge og voksne som har vanskeligheter med språk, tale og stemme. Logopeden utreder, vurderer og gir opplæring til de som trenger logopedisk hjelp, og gir råd og veiledning til foresatte og fagpersoner i skoler og barnehager. Logopeden jobber direkte med barn fra førskolealder etter individuell vurdering.

Den kommunale logopeden har ansvar for alle som har rett til logopedhjelp etter Opplæringsloven.

Ved behov for logopedbehandling fylles henvisningsskjema ut av foresatte, helsestasjon, barnehage eller skole. Skjemaet skal underskrives av foresatte.

De som trenger logopedtjenester på grunn av sykdom eller skade, skal søke Jevnaker kommune om logopedtjenester. Kommunen vil da behandle søknaden. Dersom søknaden avslås av kommunen, kan behandling hos en privat logoped bli refundert av HELFO etter folketrygdloven §5-10.

Mer informasjon om logopedtjenesten (Pdf)