Kontakt oss

PPT
Telefon:
61 31 57 00

PP-rådgiver og fagleder Lillian Trevland 

lillian.trevland@jevnaker.kommune.no

Tlf. 95115999

PP-rådgiver Kristin Eide

kristin.eide@jenvaker.kommune.no

Tlf. 409 20 501   

PP-rådgiver Sunniva Flatøy

sunniva.flatoy@jevnaker.kommune.no

Tlf. 48192379

Oppvekst og  læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: 

Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

PPT og logoped

Her finner du mer informasjon om pedagogisk-psykologiske tjeneste og logopedtjenesten.

PPT

PP-tjenesten (PPT) er primært en hjelpesinstans for barn i alderen 0-16 år, samt for voksne med behov for spesialundervisning. Tjenesten er kommunal og lovpålagt. PPT for videregående skole er organisert gjennom fylkeskommunen.

Kommunens pedagogisk-psykologisk tjeneste er en sakkyndig instans for vurdering av spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven og opplæringsloven. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der det er behov for det. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehage- og skole i arbeidet med kompetanse- organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn og elever med særlige behov. Departement kan gi forskrift om andre oppgaver for den pedagosik-psykologiske tjenesten ved behov. 

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

  • tidligere eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
  • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Logoped

Jevnaker kommune har ikke egen logoped. Barn/unge og voksne som trenger logopedisk behandling må derfor søke om å få sitt behandlingstilbud dekket av Helse- og økonomiforvaltningen i NAV (HELFO). Du finner prosedyrer for henvisning til logoped her.

Logoped for barn

Foresatte må selv kontakte barnets fastlege for å få henvisning til logoped. Nedenfor finner du et brev som vi anbefaler deg å ta med til fastlegen når du ber om en henvisning til logoped, samt prosedyren for henvisning til logoped.

Henvisning til logoped i Jevnaker kommune

1.    Ved behov kun for logopedbehandling trenger man ingen formell henvisning til PPT først.

2.    Foresatte går til fastlegen og får en viderehenvisning til øre-, nese-, halsspesialist.

3.    Spesialisten uttaler seg om det foreligger organiske vansker til grunn for artikulasjonsvanskene, d.v.s. sykdom, skade eller lyte (for eksempel organiske forhold ved taleapparatet som fører til artikulasjonsvansker, knuter på stemmebånd, nedsatt hørsel, psykisk utviklinghemming.)

4.    HELFO fatter vedtak (som regel 25 timer) og foresatte står fritt til å velge logoped.

5.    Behandling av barn under 18 år skal godkjennes av Helfo før behandlingen starter.

Dersom man får avslag på vedtak om logopedbehandling fra HELFO (altså, dersom behovet for logopedbehandling ikke skyldes sykdom, skade eller lyte), dekker Jevnaker kommune kostnad til logopedbehandling for barn og unge. 


Barn som strever med enkeltlyder, opp til 2.-3.-klasse:
Det er klart innen normalvariasjonen at barn ikke har alle språklydene på plass, og fortsatt kan ha en umoden uttale. Tannfelling og finmotorisk modning er blant årsakene til dette.

R-lyden etableres rundt 6 års alder, hos mange senere.

Med mindre det er sammensatte vansker eller særskilte årsaker til at barn ikke følger forventet taleutvikling, er det ikke anbefalt å trene spesielt på enkeltlyder/lydkombinasjoner. En normal modningsprosess skal få gå i eget tempo.

Jevnaker kommune anbefaler en grundig undersøkelse av barnets hørsel, samt at barnet skal ha vært igjennom lyd- og bokstavinnlæring på skolen før det vurderes å henvise til logoped ved vansker kun i forhold til plassering/uttale av enkeltlyder.

Generelt vil munnmotoriske utfordringer som grimaser, mimikk, såpebobleblåsing, tygging av hard mat (rotfrukt, knekkebrød) være aktiviteter som stimulerer og bevisstgjør taleapparatets muligheter og begrensninger. Dette er bevegelse som er nyttig for alle og som bidrar til daglig trening av taleapparatet. Den viktigste treningen skjer imidlertid ved at språket utvikles daglig gjennom snakking, sang og stemmebruk i lek, så det er viktig å invitere til kommunikasjon, oppmuntre til samtale og verdsette det uttrykket barnet har. Vel så viktig er det å ha fokus på at barnet har begreper og forstår innholdet i dem.

 

Barnehage/skole har  anledning til å drøfte bekymring rundt barns utvikling i møte med PPT.

Logoped for voksne

Saksgang for henvisning av voksne til logoped:

1.    Pasienten tar kontakt med sin fastlege, som begrunner behovet for logopedbehandling og sender legehenvisningen til  pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Jevnaker kommune.

2.    PPT skriver et følgebrev og sender dette, sammen med legens henvisning, til HELFO.

3.    Pasient mottar vedtak fra HELFO (f.eks. på 25 timer) og behandling kan begynne.

Ved logopedrapport/henvisning fra logoped ved sykehus, må pasienten i tillegg skaffe henvisning til logoped fra fastlegen sin/lege på sykehuset.NAV krever legehenvisning.

NAV krever også nevrologisk rapport, hvis det finnes.

Pasienter kan selv velge hvilken logoped de ønsker å bruke når de mottar vedtaket fra NAV.