Kontakt oss

Plan og samfunn

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Vintervedlikehold

Vintervedlikehold er basert på følgende retningslinjer:

Kommunale veier

Veien skal være framkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på veien, samt sikre tilstrekkelig veigrep for trafikantene.

Gang-, sykkelvei og fortau skal:

  • gi gående og syklister framkommelighet på deres egne premisser samt et sikkert trafikkmiljø. 
  • framstå som attraktive for fotgjengere og syklister.
  • være farbare for fotgjengere og syklister slik at de foretrekker å ferdes på gang- og sykkelveien og fortauet framfor i kjørebanen.

Når skal det brøytes?

Brøyting starter normalt når det ved snøfall er kommet 7 cm snø, og det skal være ryddet innen 10 timer. Ved spesielle situasjoner kan regelen fravikes. Dette gjelder når det er store lokale variasjoner på snømengden som er kommet, eller ved snøfokk. Snøbrøyting kan da startes noe tidligere.

Se også Brøyting - ofte stilte spørsmål

Omfang og standard

Jevnaker kommune har ansvaret for 96 kilometer vei, hvorav 18 kilometer er gang- og sykkelvei. Alle veier er kategorisert i henhold til Statens vegvesens standard klasseinndeling. Standarden for vinterdrift er utformet for å sikre framkommelighet og trafikksikkerhet på vegnettet. Våre veier er definert som «Strategi vinterveg».Veier som driftes etter denne strategien, kan ha et snø- og isdekke vinteren igjennom.Veier som driftes etter denne strategien skal ved behov strøs med sand.

Geografisk inndeling i roder

Jevnaker kommune har inndelt brøyteområdene i såkalte roder. Oversikten nedenfor viser fordelingen, med noen unntak:

Rode 1 Vest

Furumoen
Samsmoen II
Se kart (pdf)

Rode 2 Vest

Bergergrinda
Samsmoen I
Bergerfoss
Se kart (pdf) 

Rode 3 Vest

Bergermoen Industrifelt
Bergerbakken
Bergermarka
Bakkeli
Berger
Se kart (pdf) 

Rode 4 Vest

Frydenlund
Nordhagen
Brørby
Vestsiden
Nordhagen vest
Se kart (pdf) 

Rode 5 Vest

Moløkka
Nesbakken
Se kart (pdf) 

Rode 6 Østsiden

Østsiden av Randsfjorden
Nord for gamleveien
Hadeland Glassverk til tidl. Randsfjord Glassverk
Se kart (pdf) 

Rode 7 Østsiden

Østsiden av Randsfjorden
Gamleveien og tilhørende veinett sørover
Brøttet
Hovsmarka
Hovsenga
Haugerenga
Rønnerudmarka
Se kart (pdf) 

Rode  8 Østsiden

Prestmoen
Ragnhildrud
Kanada
Felberg
Langdalen
Se kart (pdf) 

Unntak fra rodene

Fallavegen
Halvorsbølevegen
Sognbakka
Veloveien
Engertajet
Nerengjordet