Psykisk helsetjeneste i Jevnaker

Psykisk helsetjeneste ønsker å gi et helhetlig tilbud til innbyggere i kommunen med varierende grad av psykisk lidelse

Alle kan rammes av en psykisk lidelse. Hver tredje nordmann vil en gang i løpet av livet få psykiske problemer.

Organisering av tjenesten

Tjenesten er organisert under to virksomhetsledere. En del av tjenesten er organisert under Hjemmebaserte tjenester og en del er organisert under virksomhetsleder Helse.

Målgruppe

  • De som har milde og moderate psykiske vansker.
  • De som har en funksjonsnedsettende grad av psykiske lidelser som trenger bistand i egen bolig.
  • De som har en alvorlige kroniske psykisk lidelse som trenger tett oppfølging av personal.

Formål

Tjenesten skal bidra med hjelp til selvhjelp, slik at den som sliter kan mestre sin hverdag på best mulig måte. Alle som søker får en kartleggingssamtale

Tjenestens innhold 

  • Kartlegging av behov
  • Individuelle samtaler
  • Dagsenter
  • Ulike gruppetilbud
  • Praktisk bistand i hjemmet

Vi samarbeider tett med de andre tjenesteområdene, deltar i ansvarsgruppe rundt den enkelte og koordinerer individuell plan, IP.

Hvordan komme i kontakt med tjenestene

Du kan selv ta direkte kontakt med tjenestene via servicetorget på telefon 61315700 eller be din fastlege om å henvise deg. Du kan også søke om tjenester via søknadskjema Helse og omsorg som  ligger på Jevnaker kommune sin hjemmeside