Kontakt oss

Servicetorget

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

 

Startlån, boligtilskudd og bostøtte

Det kan være vanskelig å etablere seg eller kunne bli boende i egen bolig. Husbanken tilbyr gode økonomiske ordninger som privatpersoner kan søke på.

Startlån er en behovsprøvd ordning hvor Husbanken gir kommunene lån for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål. Det er kommunen som behandler og avgjør søknaden,og Jevnaker har egne retningslinjer for startlån, som er vedtatt i kommunestyret 21.02.19 i sak 07/19.

Klikk her: Retningslinjer for tildeling av startlån.

  • Søknader om startlån behandles fortløpende, så snart kommunen har mottatt nødvendige opplysninger og dokumentasjon.
  • Søker må være bosatt i Jevnaker kommune.
  • En egnet, nøktern og rimelig bolig ift prisnivået ellers i kommunen, kan i gitte tilfeller fullfinansieres.


Henvendelser vedrørende startlån kan rettes til Servicetorget.

Boligtilskudd 

I tillegg til startlån forvalter Husbanken, for staten, en ordning med boligtilskudd, hvor det er kommunene som mottar og behandler søknadene. Husbankens rammetildeling av boligtilskuddd til den enkelte kommune varierer. De største byene med de største boligsosiale utfordringene blir prioritert. Jevnaker kommune har derfor lite tilskuddsmidler til fordeling.

Bostøtte

Bostøtte bidrar til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Alle som har fylt 18 år kan søke bostøtte. Personer i førstegangstjeneste eller siviltjeneste og studenter uten barn kan ikke få bostøtte. Studenter som studerer som et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering eller lignende, kan likevel søke.

Les mer om de økonomiske virkemidlene på Husbankens hjemmesider. Der vil du blant annet finne mye nyttig informasjon, brosjyrer, skjemaer og retningslinjer for de ulike ordningene.

Husbankens nettsider