Oppmåling og eiendomsgrenser

Her finner du informasjon om prosessene omkring oppmåling og eiendom. Skjema som det vises til her, ser du i menyen nede til venstre på denne siden.

Oppmåling

Deling av eiendom er et søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningsloven. Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny eiendom. Ved opprettelse av ny eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

To prosesser

 • Behandling av søknad om opprettelse av ny eiendom
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen, må du også søke om dispensasjon.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

Du trenger naboliste, situasjonskart, planbestemmelser for grunneiendommen. I søknaden legger du ved:

 • Søknadsskjema for deling - se skjema: Oppmåling etter plan- og bygningsloven i venstremenyen
 • Nabovarsel og kvittering for nabovarsel - se skjema i venstremenyen
 • Situasjonskart som viser ønsket grense - lenke til kart
 • Veirett til ny grunneiendommen må avklares
 • Evt dispensasjon fra gjeldende plan for grunneiendommen.

Endring av eiendomsgrenser

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved en grensejustering.

Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Slik søker du om grensejustering

 • Send søknadsskjema: Oppmåling etter matrikkelloven til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.
 • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen. Lenke til kart

Oppmåling av grenser

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Grensepåvisning - slik går du fram: 

 • Send søknad til kommunen, skjema: Oppmåling etter matrikkelloven.
 • Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt. Lenke til kart

Klarlegging av eksisterende grense: 

 • Send søknad til kommunen, skjema: Oppmåling etter matrikkelloven.
 • Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt. Lenke til kart

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen. Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

Slik søker du om sammenslåing

 • Send søknadsskjema: Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter til kommunen.
 • Legg ved:
  • Kart over de eiendommer saken gjelder. Lenke til kart
  • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet.
  • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen.

Viktige begrensninger

 • Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.
 • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Seksjonering og reseksjonering

Ny lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) trådte i kraft fra 01.01.2018. Du finner loven her 

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Du kan lese mer om eierseksjonering/reseksjonering  her

Deling av eiendommen som alternativ

Dersom eiendommen kan deles, kan det være fordelaktig å dele i egne gårds- og bruksnummer (Gnr/Bnr). På den måten unngår du ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Du må da søke om å dele eiendommen i stedet for å søke om seksjonering.

Seksjonering av søknadspliktige byggetiltak

Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.

Hvordan søker jeg om seksjonering/reseksjonering?

Kommunal og moderniseringsdepartementet har fastsatt eget skjema for første gangs seksjonering og skjema for reseksjonering. Skjemaene finner du ved å klikke på linken under.

Send søknadsskjema: Seksjonering eller reseksjonering til kommunen, med disse vedlegg

 • Søknadsskjema - seksjonering
 • Søknadsskjema - reseksjonering
 • Situasjonskart (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen). Lenke til kart
 • Plantegninger
 • Vedtekter
 • Her finner du veiledning til utfylling av søknadsskjema for:

  Husk å legge ved skriftlig samtykke fra alle seksjonseiere

   

  Arealoverføring

  Arealoverføring innebærer to prosesser:

  1. Behandling av søknad om arealoverføring.
  2. Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret.

  Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen, må du i tillegg søke dispensasjon. 

  Søknad om arealoverføring

  Naboliste, situasjonskart, bestemmelser etc. finner du via karttjenesten på kommunens hjemmeside. Lenke til kart.

  I søknaden legger du ved:

  • Søknadsskjema Oppmåling etter plan- og bygningsloven
  • Nabovarsel og kvittering for nabovarsel
  • Situasjonskart som viser ønsket grense

  Vinterforskrift

  Forskrift om unntak fra tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning, Jevnaker kommune, Oppland

  Hjemmel: Fastsatt av Jevnaker kommunestyre 10. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 om eiendomsregistrering (matrikkelforskrift) §18 tredje ledd jf lov 17.juni 2005 om eiendomsregistering (matrikkelloven).

  Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning. Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften §18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. april.