Byggesak

Oppføring, riving og alle former for utvidelse og endring av bygninger, konstruksjoner og anlegg skal godkjennes av kommunen som bygningsmyndighet før arbeidene settes i gang.

Tiltakshaver og det foretaket som har søkt og fått ansvarsrett, er ansvarlig for at arbeidene blir utført i samsvar med plan- og bygningsloven (PBL) og bestemmelser gitt i medhold av den, bl.a. arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan), byggeforbudet langs sjø og vassdrag i PBL § 1-8 og byggteknisk forskrift. Vær særlig oppmerksom på at dette også gjelder tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling.

Illustrasjonsfoto av landskap med boliger