Kontakt oss

Plan og samfunn
Næringsrådgiver, Hans Tollef Solberg
E-post: hts@Jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14.

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kommunalt næringsfond i forbindelse med Covid 19

Med bakgrunn i regjeringens krisepakke fase tre, er Jevnaker kommune tildelt kr 600.000 som skal bidra til å styrke det lokale næringsliv i kommunen i forbindelse med Covid 19 epidemien.

 I følge tilsagnsbrev skal tildelingen være med på å gjøre det mulig for kommunen å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Målgruppen er bedrifter og ulike næringsaktører.

Tildelingen skjer blant annet på bakgrunn av nasjonale og regionale vilkår som i noen grad er tilpasset Jevnaker kommune.

Hvem kan søke om støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling i ulike former. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges. Med dette legges det til grunn at både enkeltmannsforetak, gründere, bedrifter, serviceaktører, handel, turistbasert næring m fl. gis anledning til å søke.  

(Nasjonale og regionale vilkår gir ikke rett til å søke på rent driftstap.  I slike tilfeller må en se på mulighetene innenfor Regjeringens krisepakke)

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • I hvor stor grad bedriftsrettede- eller næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Jevnaker kommune ønsker at retningslinjene skal gi et stort handlingsrom for hvem som kan søke å få tildelt midler. Kommunen ønsker likevel å fremheve tre kategorier som vil bli vektlagt:

  1. Samarbeidsprosjekt/prosjekt med positiv effekt for flere bedrifter/virksomheter
  2. Innovative prosjekter som skaper nytenkning, læring og nye muligheter, men samtidig er med på å beholde grunnlaget for eksisterende næringer.
  3. Tiltak innenfor nøringsområder som er særlig rammet av Corona-tiltakene

Tilskudd fra denne støtteordningen er å anse som offentlig støtte og vil gis i tråd med regelverket for dette. Søker må av den grunn oppgi nødvendig informasjon for å kvalifisere innenfor dette regelverket. All nødvendig informasjon knyttet til dette kan svares ut i søknadsskjema eller som vedlegg til søknaden.

Tilskudd

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Utbetaling av støtte

Tilskuddsmidlene utbetales primært etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket, eller ved oppstart hvis det forutsetter gjennomføring.

Søknader

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via denne søknadsportalen 

Behandling

Søknadsportalen er åpen fra og med 27. november, med frist 15 januar 2021.

Har du spørsmål, kontakt samfunn- og næringsrådgiver Hans Tollef Solberg hts@jevnaker.kommune.no tlf 90569517