Kontakt oss

Plan og samfunn

Sigri Rosø Pladsen (fødselspermisjon)
Arealplanlegger
Tlf. 409 00 295
E-post sigri.roso@jevnaker.kommune.no 

Simen Norheim
Areaplanlegger
Tlf. 48247793
E-post simen.norheim@jevnaker.kommune.no

Virksomhetsleder Arealplan, byggesak, oppmåling
Johnny Heen
Tlf: 409 11 880
E-post: Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no

Kommunalsjef Hans Tollef Solberg
E-post: Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no
Tlf. 452 87 460

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Tidsfrister og krav til dokumentasjon

Lovgiver har satt som forutsetning for 12 ukers saksbehandlingstid av plansaker at den dokumentasjon som er innsendt kommunen må være entydig og forståelig (plan- og bygningslovens § 27-1).

12-ukersregelen gjelder dermed fra entydig og fullstendig plan er mottatt i kommunen til planen behandles i formannskapet første gang.

En fullstendig og entydig plan krever at det er sammenheng i materialet. Beskrivelse, plankart, bestemmelser og illustrasjoner må være konsistent. Illustrasjonene må illustrere den faktiske utbygging det åpnes opp for i planen. Det kan for eksempel ikke aksepteres at det illustreres en utnyttelse tilsvarende % - BRA = 60 % når plankart og bestemmelser åpner opp for en % - BRA = 80 %. Dette vil være villedende materiale. Planbeskrivelsen må være entydig slik at den beskriver hva planen faktisk regulerer. En reguleringsplan er kart og bestemmelser - ikke illustrasjoner.

En fullstendig plandokumentasjon består av

 1. Plankart
 2. Reguleringsbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Illustrasjoner
 5. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
 6. Nødvendige utredninger/registeringer, avklares i oppstartmøtet:
  - arkeologiske registeringer
  - naturfaglige registreringer
  - ledningsplaner
  - støyutredninger
  - trafikale vurderinger
  - flomvurderinger
  - eventuelt andre forhold som er relevant i saken.

Jevnaker kommune har egen mal for fremstilling av reguleringssaker. Denne bør benyttes. Her finnes det nyttig informasjon om hva som skal beskrives, redegjøres for og utredes.

 

Planprosess fra A til Å