Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Næringseiendom

Taksering av næringseiendommer

Takseringen gjøres ut fra sjablong hvor det fastsettes en kvadratmeterverdi som justeres for tilstand og beliggenhet. Normal tomteverdi i området tillegges.

  • For eiendommer som i utgangspunktet er fritatt for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §§ 5 og 7, men som delvis benyttes til formål som medfører skatteplikt, skal den delen av bebyggelsen med tilhørende nødvendig uteareal takseres i samsvar med disse retningslinjene.

  • Ubebygde næringstomter takseres basert på størrelsen av tomten, og vil ikke bli besiktiget.

Tidligere verk og bruk
Fra og med 2019 skal ikke produksjonsutstyr og –installasjoner (også benevnt maskiner) inngå i eiendomsskattegrunnlaget. Endringen innebærer at kategorien verk og bruk opphører fra samme tidspunkt. Eiendommer som hører inn under denne kategorien, skal fra 2019 anses som næringseiendom og følge eiendomsskattereglene for slik eiendom. Eiendomsskattegrunnlaget for disse eiendommene vil bestå av bygninger og tomt.

Det følger av overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 at det eiendomsskattegrunnlaget som faller bort med de nye reglene, skal fases ut gradvis. Det skal beregnes et særskilt eiendomsskattegrunnlag som trappes ned med en sjuendedel hvert år i overgangsperioden frem til og med skatteåret 2024. Det særskilte grunnlaget er differansen mellom grunnlaget for 2018 og 2019. Det vil si at den ikke skal omfatte produksjonsutstyr og –installasjoner. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to-syvendedeler i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.).

Ved omtaksering/retaksering i forbindelse med innføring av nye avgrensnings- og verdsettelsesregler skal takseringen baseres på verdinivået ved siste alminnelige taksering. Det vil si at også skatten for 2020 må baseres på verdinivået fra siste alminnelige taksering. Evt. nye eiendommer som kommer til i løpet av tiårsperioden (ved utbygging eller ved overgang til et mer omfattende utskrivingsalternativ), skal takseringen av disse baseres på verdinivået ved siste alminnelige taksering.

Ved utskriving av eiendomsskatt fra og med 2019 følger Jevnaker kommune overgangsregelen i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.

Det er gjort unntak for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og petroleumsanlegg som med et fellesbegrep kan kalles energianlegg. Energianlegg er skilt ut som en egen eiendomsgruppe i loven, og slike anlegg omfattes ikke av endringene, jfr. § 4, 2. ledd fjerde og femte setning.

Tidligere utsendt informasjon finner du på linken under.

Informasjonsbrev juni 2015 - næring.

Informasjonsbrev juni 2015 - kraftanlegg.

Informasjonsbrev juni 2015 - El- og telenett.

Nærmere informasjon finner du her.