Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Eiendomsskatt

Illustrasjonsfoto av boliger ved Randsfjorden

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Denne skatten er en svært viktig måte for kommunen å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får.

Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med. Jevnaker kommunestyre vedtok innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret 2015. De aller fleste av Norges kommuner har en form for eiendomsskatt.

Hva er grunnlaget?

For boliger har kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier (formuesgrunnlag) som grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten.

Skatteetaten beregner en boligverdi basert på SSBs staistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig.

Fra 2017 til 2018 var det en høyere økning av formuesgrunnlaget enn det som er vanlig. Endringer i beregningsmodellen som benyttes og stor prisvekst på solgte boliger i hele landet i 2016 førte til denne økningen. Dette betyr at økningen i formuesgrunnlaget i 2018 var på grunn av endringer i SSBs beregningsmodell.

Kommunen mottar formuesgrunnlagene fra Skatteetaten. Beløpet er fastsatt på bakgrunn av opplysninger som er rapportert til skatteetaten. Kommunen har i disse tilfellene ingen mulighet til å vurdere den fastsatte formuesverdien/boligverdien.

Formuesverdien på boligen din er forhåndsutfylt i skattemeldingen basert på de opplysningene du har rapportert til Skatteetaten. Du finner opplysningene i skattemeldingen post 4.3.2. - Boligopplysninger – Grunnlag for formuesverdi.

Dersom du mener Skatteetatens formuesgrunnlag er feil på boligen din, må du henvende deg til skatteetaten. Kommunen har ingen innvirkning på dette, og kan heller ikke behandle klager eller omgjøre vedtak på fastsettingen. 

Alle klager på boligverdi/formuesgrunnlaget, må rettes til Skatteetaten.

Du finner ytterligere opplysninger om fastsettelse av formuesverdiene/boligverdiene på Skatteetatens sider om boligverdi

Se også Slik beregnes eiendomsskatten.

For skatteåret 2019 er det boligverdiene for 2017 som benyttes. I de tilfeller kommunen ikke har mottatt boligverdi på enkelteiendommer, er den verdien som skatten beregnes av fastsatt av kommunen i medhold av eiendomsskatteloven.

Disse eiendommene blir besiktiget av takstmenn, og taksten blir satt i henhold til rammer og retningslinjer for taksering i Jevnaker kommune, se Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering

Skattesats. 

For skatteåret 2019 har kommunestyret vedtatt samme skattesats som for 2018. Det vil si at skattesatsen er 2,5 promille. For boliger og fritidseiendommer har kommunestyret i tillegg vedtatt et bunnfradrag på kr 400.000,-.

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november

Klage

Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år innenfor de frister som er fastsatt. Det kan ikke klages på samme grunnlag som det er klaget på tidligere år.

I 2019 er klagefristen satt til ut fredag 12. april.

Mer om klage

Vedtekter og nemnd for takst

Kommunestyret i Jevnaker har fastsatt egne eiendomsskattevedtekter som trekker opp rammer for arbeidet knyttet til taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt.

Sentraladministrasjonen er, i samarbeid med Plan og samfunn, kommunens eiendomsskattekontor. 

Slik beregnes eiendomsskatten

Ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt

Eiendomsskatt kan på bakgrunn av søknad settes ned eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jfr eiendomsskatteloven § 28.

Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt unntaksvis. Det er formannskapet som fatter endelig vedtak i slike saker. Vedtak fattes for ett år om gangen.

Eiendomsskatteloven hos Lovdata